Sa oled siin

Huvitav Kool

Algatusega Huvitav Kool kutsub Haridus- ja Teadusministeerium huvilisi Eesti hariduse tulevikku kujundama, et muuta iga kool huvitavaks õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele, hariduse toetajatele ja sõpradele.

Algatuse sihiks on motiveerida koole, lapsevanemaid ja laiemat kogukonda koostööle, muuta koolides toimuv nähtavaks ja tõsta esile neid, kes juba on edukalt kooli huvitavamaks teinud. Sõnum, et kool saab ja peab olema huvitav, et õpilase loomuliku uudishimu arendamine on esmane ning õige ning kool peab toimima loovalt, tuleb viia igaüheni.

Huvitav Kool hõlmab nelja väga olulist ja mahukat valdkonda üldhariduses, mis on üksteisega lahutamatult seotud – kogukonna kaasamine, professionaalne õpetaja, optimaalne õppekava ja toetav välishindamine.

Joonis1 Huvitava Kooli valdkonnad

Algatusega peegeldatakse avalikkuse ootusi vajalikele muutustele neis valdkondades ning motiveeritakse kõiki seotud osapooli koostööle muutuste saavutamiseks.

 

Ühiskonna ootuste väljendamiseks on kokku kutsutud 9-liikmeline Huvitava Kooli nõukoda, kes esitab ettepanekuid kooli huvitavaks muutmiseks ja annab hinnanguid ühiskonna ootuste elluviimisele. Nõukoja roll on olla ministeeriumi kriitiliseks ja avalikuks partneriks kooli huvitavaks muutmisel.

Nõukotta kuuluvad:

 • ettevõtja Heldur Meerits,
 • Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuht Heidi Paabort,
 • Kehra Gümnaasiumi direktor Kaido Kreintaal,
 • Oru põhikooli õpetaja ja Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse esimees Krista Saadoja,
 • Sihtasutuse Noored Kooli tegevjuht Kristi Klaasmägi,
 • vabakutseline meediakonsultant Maris Hellrand,
 • Swedbank Eesti juhatuse esimees ja peadirektor Priit Perens,
 • Tallinna Ülikooli doktorant Taavo Lumiste,
 • Eesti teleajakirjanik, produtsent ja saatejuht Tuuli Roosma.
 

Lisaks nõukojale kaasab Huvitav Kool mõttekodade ja avalike arutelude kaudu algatusse kõiki teisi haridusest huvitatud osapooli – lapsevanemaid, ettevõtjaid, õpetajaid, koolijuhte, õpilasi, vabaühendusi jne.

2014. aasta algul toimunud Huvitava Kooli üleriigilistes mõttekodades määratleti algatuse põhialused: defineeriti huvitava kooli mõiste, määratleti eesmärgid ning see, milliste tunnuste alusel ja mis vahenditega hinnata rahuolu kooliga ja lepiti kokku huvirühmade tegevustes kooli huvitavamaks muutmisel. Regionaalsetes mõttekodades arutatakse vajalikke tegevusi ja tehakse koostöökokkuleppeid kohalikus kontekstis.

Huvitava Kooli mõttekoda Ida-Virumaal

Algatusel on palju partnerorganisatsioone, kellega koostöös toetab Huvitav Kool heade praktikate levimist. Näiteks toimub koostöös Tartu Ülikooliga kevadeti Huvitava Kooli parimate praktikate päev ning sügiseti konverents, kus tutvustatakse uusi algatusi, arendusprojekte ja haridusuuringute tulemusi Eestis ja mujal maailmas; SA Archimedese ja SA Innove kaudu on toetatud koolide koostööprojekte ning huvitavate õpitoodete levikut; 2014. a aitas Huvitav Kool Noored Kooli programmil korraldada Arvamusfestivali hariduslava arutelusid jne.

Huvitava Kooli partneriteks on organisatsioonid, kes on algatusele toetust avaldanud, ideekonkursil ja mõttekodades osalenud ning kes oma tegevusega panustavad koolide huvitavamaks muutumisse. Partnerite loetelu täieneb pidevalt. Organisatsioonidel, kes soovivad Huvitava Kooli algatusega koostööd teha, palume ühendust võtta aadressil huvitavkool@hm.ee

Haridus- ja Teadusministeeriumis töötab Huvitava Kooli töörühm, kes kogub põhjendatud ettepanekuid kooli huvitavamaks muutmiseks haridussõpradelt, koordineerib ja korraldab tehtud ettepanekute süstematiseerimist, jälgib ettepanekute elluviimist ning teavitab sellest avalikkust ja ärgitab ühiskondlikku debatti kooli huvitavuse teemal.

Seadusandlikud ja regulatiivsed muutused, mis on vajalikud koolide huvitavaks muutmiseks, viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt Eesti elukestva õppe strateegia 2020 raamides.

Kooli huvitavaks muutmine on iga õpilase, õpetaja, koolijuhi, koolipidaja, lapsevanema ja hariduse sõbra võimalus ning vastutus.

Kõigil huvilistel on võimalik algatuse tegemistega kursis olla ning kaasa rääkida Huvitava Kooli blogis www.huvitavkool.blogspot.com ja Facebooki lehel www.facebook.com/huvitavkool

 
 

Milline kool on huvitav?

Huvitav kool on õppiv organisatsioon, mis teadvustab erinevaid motivatsiooni allikaid ja neid kombineerides loob õpimotivatsiooni ning valmisoleku ja oskused elukestvaks õppeks.

Huvitavat kooli iseloomustavad avatus, loovust ja intellektuaalset pingutust soosiv õpe ning mitmekesiste valikute ja otsustusvõimaluste pakkumine õpilastele.

Kooli huvitavuse hindamiseks tuleb vaadata nii tulemust kui protsessi ehk hinnata nii riikliku õppekava üldpädevuste saavutatust ja õpilaste oskuste taseme tõusu, kui ka osapoolte rahulolu kooliga.

Huvitavas koolis:

 • on teadmiste ja oskuste omandamine huvitav;
 • õpilased on motiveeritud õppima ja tunnevad sellest rõõmu;
 • õppimine, õpetamine ja arenemine on võimetekohane ning kool pakub piisavat akadeemilist pingutust;
 • selgitatakse välja lapse huvid, neid arendatakse ja toetatakse;
 • kool on avatud ning kaasab lapsevanemaid ja kogukonda;
 • õpilased, õpetajad, koolitöötajad tunnevad end koolis hästi ja turvaliselt;
 • kool teeb koostööd teiste koolide ja kooliväliste organisatsioonidega;
 • õpilastele pakutakse valikuid ja soositakse nende oma initsiatiivi;
 • õpetajatele on tagatud võimalused enda pidevaks täiendamiseks.

Oma nägemuse huvitavast koolist on algatuse käigus esitanud paljud õpetajad, koolijuhid, õpilased, lapsevanemad ja hariduse sõbrad.
Lähemalt saab nende arvamustega tutvuda blogis

Pille Liblik
Huvitava kooli koordinaator


 

Telefon 735 4018
pille.liblik@hm.ee 

 

Viimati uuendatud: 8. august 2019