Sa oled siin

Eestikeelsed õpetajad lasteaeda ja kooli

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi kaks aastat väldanud pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" on saanud väga positiivset tagasisidet nii lasteaedadelt kui ka lapsevanematelt.

Ministeerium on eraldanud miljon eurot selleks, et tänavu oleks võimalik alustada sarnase projektiga ka algklassides.

 

Konkurss eestikeelsete õpetajate leidmiseks üldhariduskoolidesse ja koolieelsetesse lasteasutustesse

 • Konkursile ootame väga heal tasemel eesti keelt rääkivaid õpetajaid, kes soovivad töötada venekeelses lasteaiarühmas või 1. ja  2. klassis, kus õpib vähemalt 10 muu kodukeelega last. 
 • Konkursil valituks osutunud professionaalsete eestikeelsete õpetajatega sõlmitakse tähtajatu tööleping, neile on tagatud riikliku alammääraga kehtestatud töötasu ja koolitus alates augustist 2020. 
 • Kandideerija peab valdama eesti keelt emakeelena või väga heal tasemel ning vastama lasteaiaõpetaja või õpetaja kvalifikatsiooninõuetele. 
 • Kasuks tulevad kogemused lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustegevuse ning keele õpetamisega, meeskonnatööga ning lastevanematega koostöö edendamisega. 

Lisainfo

 • Alusharidus: Tiina Peterson, HTMi üldharidusosakonna peaekspert, tiina.peterson@hm.ee, 7 350 114
 • Üldharidus: Viivian Jõemets, HTMi hariduskorralduse osakonna peaekspert, viivian.joemets@hm.ee, 7 350 203


 

 • Konkursil osalemiseks palume esitada motivatsioonikiri ja avaldus, kuhu märkida piirkonnad, kus kandidaat on valmis tööle asuma. Elukohast kaugel paiknevasse üldhariduskooli tööle asumisel on võimalik taotleda kompensatsiooni transpordi- ja eluasemekulude hüvitamiseks.
 • Avalduse koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega palume esitada 22. maiks 2020 Haridus- ja Teadusministeeriumile kandideerimine@hm.ee märgusõnaga „Professionaalne eestikeelne õpetaja“.
 

Konkurss koolieelsetele lasteasutustele ja üldhariduskoolidele riiklikus projektis osalemiseks

 • Konkursile ootame lasteaedu, kes soovivad värvata 3–7-aastaste laste vene õppekeelega rühmadesse lisaks senistele õpetajatele eestikeelse lasteaiaõpetaja.
 • Konkursile ootame üldhariduskoole, kes soovivad pakkuda eestikeelset õpet alates 1. ja 2. klassist ning on valmis toetama selleks tööle võetud õpetajate professionaalset arengut. Eelistatud on koolid, kes soovivad programmis osaleda vähemalt kahe klassiga.
 • Valituks osutunud lasteaiad ja koolid saavad riikliku toetuse projekti käigus värvatud eestikeelsete õpetajate töötasu tagamiseks ja professionaalse arengu soodustamiseks. Ka õppeasutuse meeskonnal on võimalus osaleda täiendkoolitusel, et toetada programmi toimimist asutuses.
 • Konkursil osalemiseks palume lasteaia või kooli direktoril esitada avaldus, kus on kirjeldatud valmisolek võtta alates augustist 2020 vene õppekeelega rühma või vähemalt 10 muukeelse lapsega klassi tööle eestikeelne õpetaja, kelle kvalifikatsioon vastab kehtestatud nõuetele.
 • Avalduste esitamise tähtaega on pikendatud 22. maini 2020 Haridus- ja Teadusministeeriumile aadressil kandideerimine@hm.ee märgusõnaga „Varane keeleõpe“.

 

 

Viimati uuendatud: 21. mai 2020