Sa oled siin

Eestikeelsed õpetajad lasteaeda ja kooli

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi kaks aastat väldanud pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" on saanud väga positiivset tagasisidet nii lasteaedadelt kui ka lapsevanematelt.

Ministeerium on eraldanud miljon eurot selleks, et tänavu oleks võimalik alustada projektiga "Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis".

 

 

Loe ka uudist: Ministeerium viib koolidesse ja lasteaedadesse veelgi rohkem eestikeelseid õpetajaid

Lisainfo projekti tingimuste kohta:

 

Oma meeskonda ootavad 2020/21 õppeaastal uut klassiõpetajat projektiga liitunud koolid

 • Ootame 1. ja 2. klassi ette väga heal tasemel eesti keelt rääkivaid õpetajaid, kes soovivad töötada eesti või vene õppekeelega kooli klassis, kus õpib vähemalt 10 muu kodukeelega last. 
 • Valituks osutunud õpetajatega sõlmitakse tähtajatu tööleping, neile on tagatud riikliku alammääraga kehtestatud õpetaja töötasu ja koolitus alates augustist 2020. Elukohast kaugel paiknevasse üldhariduskooli tööle asumisel on võimalik taotleda kompensatsiooni transpordi- ja eluasemekulude hüvitamiseks.
 • Kandideeriv õpetaja peab valdama eesti keelt emakeelena või väga heal tasemel ning omama magistrikraadi või õppima magistriõppes.
 • Kasuks tulevad lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustegevuse ning keele õpetamise, meeskonnatöö ja lastevanematega koostöö edendamise kogemused.
 • Konkurss on lõppenud, ent õpetajad, kes soovivad veel projektiga liituda, on oodatud võtma ühendust alljärgnevate koolidega. Avalduse koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega palume esitada 1. augustiks koolijuhile märgusõnaga „Professionaalne eestikeelne õpetaja“.
 • Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
 • Kohtla-Järve Ahtme Põhikool
 • Kohtla-Järve Järve Kool
 • Kohtla-Järve Tammiku Põhikool
 • Jõhvi Põhikool
 • Jõhvi Vene Põhikool
 • Narva Kesklinna Gümnaasium
 • Narva Soldino Gümnaasium
 • Sillamäe Kannuka Kool
 • Sillamäe Vanalinna Kool
 • Sinimäe Põhikool
 • Maardu Gümnaasium
 • Kallavere Keskkool
 • Haabneeme Kool
 • Kuristiku Gümnaasium
 • Haabersti Vene Gümnaasium
 • Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium
 • Tallinna Pae Gümnaasium
 • Tallinna Läänemere Gümnaasium
 

Pilootprojekt "Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis"

Varajase keeleõppe pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis“ sisuks on kvaliteetse keeleõppe tagamine ja erinevate keeleõppemudelite piloteerimine. Projekti eesmärk on viia muu kodukeelega õpilaste eesti keele oskus kolmanda klassi lõpuks A2 tasemele ning tagada mitmekeelses klassis iga lapse areng ja selleks vajalik tugi. Projekti raames asuvad osalevate koo

Samal ajal arendatakse nii eesti kui muu kodukeelega õpilaste emakeeleoskust.  Selleks rakendatakse teaduspõhiselt kaasaegseid keeleõppemeetodeid vastavalt õpilaste vajadustele, arvestatakse Eesti Keele Instituudis välja töötatud laste keeletasemeid, testitakse keelelise arengu hindamisvahendeid, analüüsitakse õppetöö korralduslikku poolt, arendatakse õpetaja eneseanalüüsioskust ning pakutakse põhikooli klassiõpetajale lapse keelelise arengu, mitmekeelsuse ja varajase keeleõppe teemalist koolitust.

Koolitusel osaleb projekti raames 1. või 2. klassis tööle asunud õpetaja ning lisaks toimuvad koolitused ka koolimeeskonnale.

Samaaegselt projektiga käivitub projektiga liitunud õpetajatele suunatud koolitus „Klassiõpetaja mitmekeelses klassis“ . Esimene koolitusmoodul toimub 21.-22. augustil 2020 Tallinna Ülikoolis.

Algab ka pilootuuring, mida viib läbi Tallinna Ülikooli meeskond.  Uuringu eesmärk on selgitada välja, millised tegurid tagavad emakeele ja teise keele arengu, millised on väljakutsed ja millist tuge vajavad koolid ja õpetajad. Projekti alguses I poolaasta jooksul viiakse läbi 1.klassi õpilaste keeleoskuse algtaseme kirjeldus ja fikseerimine. Eesmärgiks on saada ülevaade, kui suured on erinevused kooliminevate laste keeleoskuses.

Tingimused projektis osaleva õpetaja töökorraldusele:

 • Õpetaja kohustub projektiga liitudes osalema koolitusel ja täitma koolituse ja piloteerimisega seotud lisaülesandeid. 
 • Kool peab võimaldama täita õpetajatel projektis või koolitusel osalemisega seotud ülesandeid. Kuivõrd projektiga seotud tegevused nõuavad lisaaega, tuleb koolil sellega arvestada kontakttundide kokkuleppimisel. Koostöise õppetöö planeerimise võimaldamiseks on oluline tunniplaanis tagada projektis osaleva klassi õpetajatele vajalik ühine aeg kohtumisteks.
 • Õpetaja asub tööle täistööajaga ning tähtajatu töölepinguga. Kvalifikatsiooni omandava õpetajaga sõlmib kool tähtajalise töölepingu.
 • Õpetaja asub täistööajaga tööle projektis osaleva klassi juures. Selle aja sisse peavad mahtuma kõik õpetaja töö- ja projektitegevustega seotud ülesanded – kontakttunnid, sh tandemõpetamine, rühmatunnid; tundide ettevalmistus; õpilastele tagasiside andmine; koostöö, sh koostöine õppetöö planeerimine; projekti piloteerimise ja koolitusega seotud ülesannete täitmine jm.
 

Oma meeskonda ootavad 2020/21 õppeaastal uut õpetajat projektiga liitunud lasteaiad

 • Tallinna Tähekese Lasteaed (2 rühma)
 • Tallinna Allika Lasteaed (1 rühm)
 • Tallinna Linnamäe Lasteaed (2 rühma)
 • Tallinna Lasteaed Delfiin (1 rühm)
 • Tallinna Lasteaed Kirsike (1 rühm)
 • Lasteaed Naeratus (2 rühma)
 • Tallinna Suur-Pae Lasteaed (2 rühma)
 • Liikuri Lasteaed (2 rühma)
 • Tallinna Lasteaed Sinilill (2 rühma)
 • Tallinna Arbu Lasteaed (1 rühm)
 • Tallinna Järveotsa Lasteaed (2 rühma)
 • Tallinna Lasteaed Südameke (2 rühma)
 • Tallinna Raadiku Lasteaed (1 rühm)
 • Maardu Lasteaed Rõõm (2 rühma)
 • Maardu Lasteaed Rukkilill (2 rühma)
 • Mustvee Lasteaed (2 rühma)
 • Tartu Lasteaed Mõmmik (1 rühm)
 • Tartu Lasteaed Tripsik (1 rühm)
 • Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike (2 rühma)
 • Kohtla-Järve Lasteaed Tareke (2 rühma)
 • Kohtla-Järve Lasteaed Karuke (2 rühma)
 • Kohtla-Järve Lasteaed Tuhkatriinu (1 rühm)
 • Narva Lasteaed Käoke (2 rühma)
 • Narva Lasteaed Tareke (2 rühma)
 • Narva Lasteaed Sipsik (1 rühm)
 • Narva Lasteaed Kirsike (1 rühm)
 • Narva Lasteaed Tuluke (2 rühma)
 • Narva Lasteaed Sädemeke (1 rühm)
 • Narva Lasteaed Vikerkaar (1 rühm)
 • Jõhvi Lasteaiad (2 rühma)
 • Sillamäe Lasteaed Rukkilill (1 rühm)
 • Sillamäe Lasteaed Jaaniussike (1 rühm)

Palume lasteaedadel hiljemalt 27. juuliks 2020 Haridus-ja Teadusministeeriumile e-posti aadressil kandideerimine@hm.ee teada anda, kui kokkulepe(d) projekti kandideeriva(te) eestikeelse(te) õpetaja(te)ga on saavutatud.

Valituks osutunud eestikeelsete õpetajatega, kelle kvalifikatsioon vastab haridusministri 26.08.2002 määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ õpetajale sätestatud kvalifikatsiooninõuetele, sõlmitakse tähtajatu tööleping alates 3. augustist 2020. Kvalifikatsiooni omandava õpetajaga sõlmib lasteaed tähtajalise töölepingu.

Projektis osalevatele eestikeelsetele õpetajatele on tagatud riikliku alammääraga kehtestatud õpetaja töötasu ja koolitus alates augustist 2020. Lasteaiale eraldatakse täiendav lähetuskulu koolitusel osalemiseks ning vahendid eesti keele õppevahendite soetamiseks.

Projekti esimene koolitusmoodul liitunud lasteaedadele toimub 24. – 25. augustil 2020 Tallinna Ülikoolis.

Nõuded eestikeelse õpetaja keeleoskusele ja kvalifikatsioonile

 • Kandideeriv õpetaja peab valdama eesti keelt emakeelena või väga heal tasemel.
 • Kandideeriva õpetaja kvalifikatsioon peab vastama haridusministri 26.08.2002 määrusele nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ õpetaja sätestatud kvalifikatsiooninõuetele või
 • ta omandab kõrgharidust Tallinna Ülikoolis alushariduse pedagoogi või Tartu Ülikoolis koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal või Tallinna- ja Tartu Ülikoolis eesti keel teise keelena/võõrkeelena erialal või
 • ta kvalifikatsioon vastab haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ õpetajale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja lisaks läbib projekti raames koolituse vähemalt 4 EAP ulatuses.
 • Kasuks tulevad lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustegevuse ning keele õpetamise, meeskonnatöö ja lapsevanematega koostöö edendamise kogemused.

Projektis osaleva lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

 • Lasteaia direktor võtab eestikeelse õpetaja tööle 3 – 7-aastaste laste vene õppekeelega rühma lisaks senisele rühmameeskonnale (soovitavalt 3-aastaste rühma).
 • Lasteaia direktor on eestvedajaks projekti rakendamisel, osaleb koos eestikeelse õpetaja ning tema rühmameeskonnaga projekti koolitustel ning täidab sellest tulenevaid ülesandeid.
 • Lasteaia juhtkond toetab lasteaias eesti keele õppimist innustava õpi- ja kasvukeskkonna loomist ning projektis osaleva rühmameeskonna professionaalset arengut.
 • Eestikeelne õpetaja asub tööle täistööajaga, mis hõlmab laste eesti keele oskuse hindamist ja toetamist, koostöist õppe ja kasvatuse kavandamist ja analüüsimist, eesti keele omandamist toetava õpi- ja kasvukeskkonna kujundamist ning lapsevanematega suhtlemist.
 • Eestikeelne õpetaja toetab laste üldoskusi ja viib läbi õppe- ning kasvatustegevusi eesti keeles.
 • Eesti keele õppe- ja kasvatustegevused on mängulised ja teiste valdkondadega lõimitud ning toimuvad igal lasteaiapäeval valdavalt alagrupis, kus osaleb korraga kuni 12 last.
Viimati uuendatud: 25. juuni 2020