Sa oled siin

Hasartmängumaksu vahendid

 

 

1. jaanuarist 2019 muutub hasartmängumaksu ja kultuurkapitali seadus.

Seni hasartmängumaksunõukogust toetatud teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojekte rahastatakse edaspidi haridusministeeriumi eelarve kaudu.

Rahastus ei kao ega vähene, kuid muutuvad selle jaotamise kanalid ja põhimõtted.

Kes on juba suurprojektide vooru taotluse juba esitanud ei pea seda uuesti tegema, vajadusel võtame teiega ise ühendust

2018. aasta hasartmängumaksu rahastamise väiketaotlused lahendatakse ära vana korra alusel, järgmise aasta eelarveraha jaotamine käib aga juba uue korra kohaselt.

Lisainfo

Anname teada, et otsused, kuidas hakkab 2019. aastast toimuma Haridus- ja Teadusministeeriumi partnerite rahastus, jäävad järgmisesse aastasse. Meie jaoks on tähtis, et ükski meie ministeeriumi ja valdkonna jaoks oluline tegevus ei jääks rahastamata – see on ju meie ühine huvi koostöös. Vabandame tekkinud olukorra pärast ning palume varuda kannatlikkust ja täname ette mõistva suhtumise eest. Jagame täpsemat infot esimesel võimalusel aasta alguses – me teeme kõik võimaliku, et rahastamine kiirelt avaneks. Rahulikke pühi!

 

 

 

 

 

 

Info taotluste kohta, mida rahastatakse veel 2018. aasta riigieelarve vahenditest.

 

Taotluste esitamine


Taotlusi saab esitada aastaringselt, kuid vähemalt kaks kuud enne projekti algust. Selleks, et taotlus vaadataks läbi soovitud kuu koosolekul, peab see jõudma ministeeriumisse hiljemalt koosolekule eelneva kuu viimaseks tööpäevaks. Ühte ja sama taotlust võib esitada kaks korda, kui esimesel korral ei ole nõukogu poolt juba tehtud toetuse eraldamise osas kasvõi osaliselt positiivset otsust.

Toetuse taotlemiseks on vajalik esitada:

  • täidetud taotluse vorm - taotluste hindamisel võetakse arvesse projekti tegevuste vastavust prioriteetidele, projekti eelarve realistlikkust ning kuluartiklite põhjendatust, projekti läbiviijate haldusvõimekust, eelnevat kogemust, koostööpartnerite olemasolu ja nende panust projekti elluviimisel. Taotluses peab olema välja toodud läbiviidavate tegevuste maht ja tegevustesse kaasatava sihtgrupi suurus. Eelarves tuleb eristada Hasartmängumaksu Nõukogult taotletava toetuse arvelt tehtavad kulud kuluartiklite kaupa ning välja tuua kuluarvestuse alused.
    Eelarve näidis
  • projekti oma- või kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid. Kohustuslik oma- või kaasfinantseeringu määr peab kokku moodustama väikeprojektide puhul vähemalt 10% ja suurprojektide puhul vähemalt 20% projekti kogumaksumusest.
  • taotluse allkirjastaja esindusõigust tõendava dokumendi koopia (volikiri), välja arvatud juhul, kui esindusõigus tuleneb seadusest.

Taotlus esitatakse digitaalselt allkirjastatuna aadressil hm@hm.ee. Käsikirjaliselt allkirjastatud taotlused saadetakse ühes eksemplaris posti teel  Haridus- ja Teadusministeeriumisse aadressil Munga 18, 50088 Tartu. Taotlus peab jõudma ministeeriumisse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks, postitustemplit ei arvestata.

 

Toetuse andmine

Ministeerium kontrollib taotlemisel esitatud dokumentide nõuetekohasust, koostab esitatud taotluste kohta koondtabeli ning edastab selle koos omapoolsete soovitustega nõukogule. Nõukogu vaatab läbi ministeeriumi esitatud materjalid ja teeb otsused toetuse andmise ja selle suuruse või toetuse andmisest keeldumise kohta. Nõukogu otsused vormistatakse nõukogu koosoleku protokollina, mis esitatakse ministeeriumile elektrooniliselt hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval. Protokoll, mis sisaldab vähemalt taotleja nime ja projekti nimetust ning nõukogu otsust, avalikustatakse nõukogu ja ministeeriumi veebilehel. Veebilehel avalikustamisega loetakse taotleja nõukogu otsusest teavitatuks.

Taotlejale, kelle taotlust otsustati toetada, saadab ministeerium 30 kalendripäeva jooksul allkirjastamiseks toetuse kasutamise lepingu. Toetus makstakse välja ministeeriumiga sõlmitud lepingus ettenähtud tähtajal.

 

Aruande esitamine

Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada ministeeriumile lepingus ettenähtud tähtajaks. Kui taotleja jätab aruande õigeaegselt esitamata, on ministeeriumil õigus eraldatud toetus tagasi nõuda. Aruande esitamata jätnud taotlejatele uusi toetusi ei eraldata. Ministeerium kontrollib esitatud aruannete õigsust, toetuse saamise aluseks olevate asjaolude paikapidavust ning toetuse kasutamise sihipärasust ja mõjusust. Kui selgub, et toetust ei ole kasutatud sihipäraselt, nõutakse toetussumma tagasi.

Toetuse kasutamise aruandele lisatakse sisulise töö aruanne, milles peab välja tooma projekti tulemuslikkuse, seatud eesmärkide täitmise, reaalselt projekti tegevustes osalenud sihtgrupi suuruse jne. Aruandele lisatakse ka Hasartmängumaksu Nõukogu poolt eraldatud toetuse arvel tehtud kulutuste finantsdokumentide koopiad (arved, pangaülekanded, -väljavõtted jm).

Aruande vorm

 

Hasartmängumaksu Nõukogu koosolekute protokollid

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
14.12.2016 - 09:31Fail suurprojektid_2017.xlsx34.91 KBxlsx
24.01.2017 - 15:47Fail 23_01_2017_koosoleku_protokoll_nr_1.xlsx28.95 KBxlsx
21.02.2017 - 15:12Fail 20_02_2017_koosoleku_protokoll_nr_2.xlsx33.54 KBxlsx
21.03.2017 - 15:00Fail 20_03_2017_koosoleku_protokoll_nr_3.xlsx31.9 KBxlsx
19.04.2017 - 10:05Office spreadsheet icon 17_04_2017_koosoleku_protokoll_nr_4.xls79 KBxls
16.05.2017 - 16:47Fail 15_05_2017_koosoleku_protokoll_nr_5.xlsx33.36 KBxlsx
13.06.2017 - 14:36Fail 12_06_2017_koosoleku_protokoll_nr_6.xlsx33.75 KBxlsx
25.07.2017 - 12:30Fail 24_07_2017_koosoleku_protokoll_nr_7.xlsx28.94 KBxlsx
23.08.2017 - 09:18Fail 21_08_2017_koosoleku_protokoll_nr_8.xlsx19.35 KBxlsx
20.09.2017 - 10:50Fail 18_09_2017_koosoleku_protokoll_nr_9.xlsx37.19 KBxlsx
24.10.2017 - 15:32Fail 23_10_2017_koosoleku_protokoll_nr_10.xlsx31.72 KBxlsx
23.11.2017 - 15:20Fail 20_11_2017_koosoleku_protokoll_nr_11.xlsx25.62 KBxlsx
15.12.2017 - 13:57Fail 11_12_2017_koosoleku_protokoll_nr_12.xlsx59.64 KBxlsx
15.12.2017 - 13:57Fail suurprojektid_2018.xlsx39.77 KBxlsx
23.01.2018 - 09:50Fail 22_01_2018_koosoleku_protokoll_nr_1.xlsx27.37 KBxlsx
21.02.2018 - 10:49Fail 19_02_2018_koosoleku_protokoll_nr_2.xlsx34.36 KBxlsx
30.03.2018 - 18:32Fail 26_03_2018_koosoleku_protokoll_nr_3.xlsx33.67 KBxlsx
17.04.2018 - 09:43Fail 16_04_2018_koosoleku_protokoll_nr_4.xlsx34 KBxlsx
04.06.2018 - 23:58Fail 28_05_2018_koosoleku_protokoll_nr_5.xlsx32.43 KBxlsx
21.06.2018 - 11:14Fail 18_06_2018_koosoleku_protokoll_nr_6.xlsx31.59 KBxlsx
18.07.2018 - 09:34Fail 16_07_2018_koosoleku_protokoll_nr_7.xlsx29.01 KBxlsx
28.08.2018 - 15:43Fail 27_08_2018_koosoleku_protokoll_nr_8.xlsx27.12 KBxlsx
19.09.2018 - 10:41Fail 17_09_2018_koosoleku_protokoll_nr_9.xlsx29.77 KBxlsx
24.10.2018 - 11:06Fail 22_10_2018_koosoleku_protokoll_nr_10.xlsx25.35 KBxlsx
20.11.2018 - 13:48Fail 19_11_2018_koosoleku_protokoll_nr_11.xlsx29.81 KBxlsx
21.12.2018 - 10:04Fail 17_12_2018_koosoleku_protokoll_nr_12.xlsx39.07 KBxlsx
Viimati uuendatud: 21. detsember 2018