Sa oled siin

Aprill 2020 / 3

Aprill 2020 / 3

Hea kaasamõtleja!

Hea kaasamõtleja!

Hea kaasamõtleja!

Valminud on kevadine Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegialoome infokiri. 

Eriolukord on viimastel nädalatel võtnud suure osa meie kõigi ajast ja tähelepanust. Seetõttu elame ebatavalistes oludes, kuid eriolukorrast hoolimata jätkame ka uute riiklike arengukavade koostamist. Praeguste plaanide kohaselt jõuavad need sügisel valitsusse kinnitamiseks.

Haridus-, keele- ja noortevaldkonna ning teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukavade eelnõusid on tutvustatud Riigikogu kultuurikomisjonile ja need jõuavad aprillis üksteise järel ametliku kooskõlastamise etappi Eelnõude Infosüsteemis (EIS). Kooskõlastamise alates on huvirühmad oodatud saatma arengukavade eelnõude kohta kommentaare ja ettepanekuid.

Jätkub ka valdkondadeülese strateegia „Eesti 2035“ koostamine ja Euroopa Liidu struktuurivahendite planeerimine järgmiseks perioodiks.

Seekordsest infokirjast leiate viited valminud eelnõudele ja kokkuvõtted viimastel kuudel toimunud eelnõusid ettevalmistavatest kohtumistest.

Head kaasamõtlemist ja tugevat tervist soovides
HTMi strateegialoojad

Värske info HTMi arengukavade koostamise kohta leiate alati:
https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/strateegiline-planeerimine-aastateks-2021-2035/tooruhmad

Haridusvaldkonna arengukava

Haridusvaldkonna arengukava 2035

Esimesena Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala valdkondlikest arengukavadest jõudis 30. märtsil  eelnõude infosüsteemi partneritega kooskõlastamisele haridusvaldkonna arengukava eelnõu. Teate kooskõlastamise kohta saatsime samal päeval kõigile arengukava töörühmades esindatud organisatsioonidele.

Partnerite ja huvipooli esindavate organisatsioonide seisukohti ootame 21. aprilliks eelnõude infosüsteemis või aadressil hm@hm.ee.

Arengukava eelnõu ja seletuskiri ning arengukava koostamise töörühmade kõik materjalid on leitavad ministeeriumi strateegilise planeerimise veebis hariduse töörühma materjalide juurest.

Eelnõu ettevalmistamiseks on viimastel kuudel toimunud mitmeid arutelusid, näiteks

 • 23. jaanuaril toimus aineõpetajate ühenduste arutelupäev.
 • 5. veebruaril arutasid koolijuhtide ühenduse esindajad arengukava kantsler Mart Laidmetsa eestvedamisel.
 • Haridusfoorumi korraldusel toimus 22. jaanuaril tulevikutöö ja tulevikuoskuste ümarlaud ettevõtjate esindajatega.
 • 18. veebruaril toimus Haridusfoorum paindlike õpiteede teemal.

Aineõpetajate ühenduste, tulevikutöö ja -oskuste ümarlaua ning teiste arutelude ettepanekud on strateegiaveebi avalike arutelude rubriigis.

Samas on esitatud ka algatuse Huvitav Kool piirkondlikel kohtumistel toimunud strateegiaarutelude kokkuvõtted ning 8.11.2019 toimunud osaluskohvikute haridusvaldkonna ettepanekud.

Alates kevadest 2019 on haridusteemasid korduvalt arutatud Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Vabariigi Valitsuse eelarveläbirääkimiste hariduse ja noorsootöö töörühmas. Töörühma materjalid on strateegiaveebi töörühmade rubriigis

Valdavalt on arengukavale tulnud positiivset tagasisidet, seejuures planeeritavaid arengusuundi toetavaid ettepanekuid. Samuti on tulnud ettepanekuid selle kohta, kuidas arengukava eesmärke ellu viia.

9. märtsil tutvustati arengukava eelnõu Riigikogu kultuurikomisjoni istungil. Komisjoni liikmed saadavad oma kommentaarid ja ettepanekud arengukava kohta kirjalikult.

Arutelud partneritega jätkuvad ka eelnõu kooskõlastamise etapis. Näiteks lükkus eriolukorra tõttu 9. aprillile EAS Välisinvesteeringute Keskuse ja ministeeriumide koostöös kavandatud arengukava arutelu Eesti eri piirkondade suuremate tööstusettevõtete esindajatega.

Täiendav info:
Kersti Kõiv
kersti.koiv@hm.ee

Teaduse, arenduse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava

Teaduse, arenduse, innovatsiooni ja ettevõtluse (TAIE) arengukava 2035

TAIE arengukava eelnõu koostamine on lõppjärgus. Eelnõude infosüsteemi ametlikule kooskõlastamisele jõuab see aprillis. Sellest teavitatakse e-posti teel kõiki arengukava koostamises osalenud organisatsioone ja töörühma liikmeid.

Info TAIE arengukava eelnõu kooskõlastamise täpse aja kohta ja kooskõlastatavad dokumendid esitame TAIE töörühma materjalide juures HTMi veebis. Kooskõlastatavad dokumendid leiate pärast nende allkirjastamist ministrite poolt ka eelnõude infosüsteemist.

Oodatud on kõigi valdkonnaga seotud partnerite ja huvipooli esindavate organisatsioonide seisukohad ja ettepanekud.

Eelnõu ettevalmistamiseks on viimastel kuudel toimunud mitmeid TAIE arengukava arutelusid erinevates koostöökogudes.

 • 26. novembri 2019 Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) koosolekul soovitati täpsustada arengukava fookust, arvestada teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni süsteemi rahvusvahelise hindamise soovitustega ning pöörata rohkem tähelepanu tehnoloogilisele innovatsioonile.  
 • 28. jaanuari 2020 Teaduspoliitika Komisjoni (TPK) ja Innovatsioonipoliitika Komisjoni (IPK) ühisistungil toodi välja, et teatud valdkondade esiletõstmine (directionality) on vajalik, samuti tuleb arengukavasse tugevamalt sisse kirjutada kooskõla ÜRO säästliku arengu eesmärkide, EL kliimaeesmärkide ja roheleppega.
 • 5. veebruari 2020 TANi koosolekul soovitati mh selgemini kirjeldada rollijaotust TANi ja TAIE juhtkomisjoni vahel, kirjutada arengukavasse tugevamalt kooskõla EL kliimaeesmärkide ja roheleppega ning vaadata üle mõnede indikaatorite sihttasemed (nominaalne tööjõutootlikkus, teadlaste ja inseneride arv erasektoris). TANi liikmed esitasid oma kommentaarid ja ettepanekud kirjalikult pärast koosolekut.  
 • Kokkuvõte koostöökogude olulisematest soovitustest TAIE arengukava koostamiseks

23. märtsil tutvustati TAIE arengukava Riigikogu  kultuurikomisjoni istungil. Komisjoni liikmed saadavad oma kommentaarid ja ettepanekud arengukava kohta kirjalikult.

Täiendav info:
Katrin Pihor
katrin.pihor@hm.ee

Noortevaldkonna arengukava

Noortevaldkonna arengukava (NAK) 2035

Arengukava eelnõu koostamine on lõppjärgus. Eelnõude infosüsteemi ametlikule kooskõlastamisele partneritega jõuab see eeldatavasti aprillis. Sellest teavitatakse e-posti teel kõiki arengukava koostamises osalenud organisatsioone ja töörühma liikmeid.

Info arengukava eelnõu kooskõlastamise täpse aja kohta ja kooskõlastatavad dokumendid esitame noortevaldkonna töörühma materjalide juures HTM veebis. Kooskõlastatavad dokumendid leiate pärast nende allkirjastamist ministri poolt ka eelnõude infosüsteemist.

Oodatud on kõigi valdkonnaga seotud partnerite ja huvipooli esindavate organisatsioonide seisukohad ja ettepanekud.

Arengukava eelnõu ettevalmistamine viimastel kuudel

NAK sai väärtusliku sisendi 8. novembril 2019 Eesti Noorteühenduste Liidu eestvedamisel toimunud osaluskohvikutest. Toimunud arutelude kokkuvõtted, mis sisaldavad arvukalt ettepanekuid ka hariduse arendamiseks, on esitatud strateegiaveebi avalike arutelude rubriigis.

Pärast detsembris toimunud NAK töörühma kohtumist (materjalid HTM veebi strateegia töörühmade rubriigis) on käesoleva aasta esimestel kuudel arengukava teksti koostamiseks toimunud mitmeid koostöökohtumisi noortevaldkonna osalistega.

Valmivat arengukava tutvustati esimest korda avalikult 3. märtsil KOV juhtide arenguprogrammis osalejatele. 9. aprillil tutvustati arengukava eelnõu Riigikogu kultuurikomisjonile.

Täiendav info:
Reelika Ojakivi
reelika.ojakivi@hm.ee

Keelevaldkonna arengukava 

Keelevaldkonna arengukava 2035

Keelevaldkonna arengukava eelnõu koostatakse koostöös Eesti keelenõukoguga, kuhu kuuluvad keelevaldkonna olulisemate organisatsioonide esindajad. Arengukava koostamisel lähtutakse keelenõukogu ettepanekust seada keelevaldkonna strateegilised eesmärgid kolmes valdkonnas: 1) eesti keele staatus ja maine, 2) eesti keele uurimine ja keeletaristu, 3) keeleõpe. Keelenõukogu koosolekute materjalid ja keelenõukogu info leiab ministeeriumi veebist.

Keelevaldkonna planeerimisest saab pikemalt lugeda keelevaldkonna arendamise rubriigist ministeeriumi veebis.

17. veebruaril 2020. a tutvustati Riigikogu kultuurikomisjonile arengukava eelnõu lühiversiooni, milles on sõnastatud üldeesmärk ja strateegilised eesmärgid. Eesti keelevaldkonna arengukava koostamise ettepanek on esitatud valitsusele kinnitamiseks 12. märtsil. Seoses eriolukorraga on arutelu valitsuskabinetis seni viibinud. 

Arengukava koostamise ettepaneku koos seletuskirjaga leiab keelevaldkonna arengukava töörühma materjalide hulgast.

Arengukava koostamist jätkab pärast arengukava koostamise ettepaneku kinnitamist valitsuses juhtkomisjon, kuhu ministeerium kutsub keelevaldkonnaga seotud ministeeriumide ja sidusrühmade esindajad.

Täiendav info:
Andero Adamson
andero.adamson@hm.ee

Eesti 2035 ja Euroopa Liidu struktuurivahendite planeerimine

Stratreegia „Eesti 2035“ ja EL vahendite planeerimine 2021+

Lõppjärgus on ka valdkondadeülese strateegia „Eesti 2035“ koostamine. See dokument koondab kõigi valdkondade kõige olulisemad arengueesmärgid ja on ühtlasi aluseks Euroopa Liidu struktuurivahendite planeerimisel.

Strateegia „Eesti 2035“ eelnõu oli veebruaris ministeeriumides mitteametlikul kooskõlastamisel. Veel 11. märtsil, vahetult enne eriolukorra kehtestamist, toimus „Eesti 2035“ partnerite infopäev. „Eesti 2035“ ametlik kooskõlastamine eelnõude infosüsteemis toimub lähtuvalt eriolukorrast esimesel võimalusel.

„Eesti 2035“ materjalidega saab tutvuda veebilehel www.eesti2035.ee.

Euroopa Komisjoniga on toimunud järgmised konsultatsioonid Euroopa Liidu struktuurivahendite planeerimiseks:

 • 17. veebruaril nutika spetsialiseerumise ja teadusvõimekuse kasvu valdkondades;
 • 3. märtsil laste ja noorte ning õppe tööturuga seostamise valdkondades;
 • 4. märtsil eesti keele ja lõimumise valdkonnas.

Konsultatsioonidel tutvustasid ministeeriumide esindajad rahastamisettepanekuid komisjonile. Komisjon kaalub ettepanekuid ja edastab Eestile oma seisukohad ja ettepanekud.

 

Viimati uuendatud: 21. mai 2020