Sa oled siin

Aasta Õpetaja Gala nominendid 2016

Aasta lasteaiaõpetaja nominendid
 

Silja Sarap - Toila Lasteaed Naerumeri


Silja on õpetaja, kelle õppetegevused on läbi mõeldud nii, et kõik lapsed tunnevad end olulise ning vajalikuna. Ta julgustab lapsi asju üha uuesti proovima ning mitte alla andma. Silja tunneb lapsi väga hästi, märgates neid asju, mida lapsevanem ei oska tähele panna.

Märkimisväärne on Silja ettevõtlikkus – just tema ideena ja eestvedamisel toimus 2015. aasta juunikuus Ida-Virumaa lasteaedade esimene laulu- ja tantsupidu “Oleme Virumaa lapsed”, millest võttis osa üle 260 lapse.

Silja on õpetaja, kes teeb oma tööd nii, et seda naudivad peale tema ka lapsed, lapsevanemad ning kogukondki.
 

Kristina Paštšenko ja Virve Lõhmus - Pärnu Lasteaed Trall

Kristina ja Virve kui kahesuunalise keelekümblusmudelile pühendunud rühmaõpetajad, näevad oma peamise eesmärgina eesti- ja venekeelsete laste arendamist. Nad planeerivad oma tegevusi koostöös, teineteist täiendades, mitte dubleerides. Kristina ja Virve lähtuvad õpikeskkonna kujundamisel laste huvidest, arvestades kultuuritausta ja vanemate ootusi.

Õpitava sõnavara ja lausemudelite kaudu on lastel võimalus end igapäevastes tegevustes loovalt väljendada ja õppida sotsiaalseid oskusi.

Kristina arvestab tugiõpetajana, et teise koduse keelega lapsed saaksid õpitud sõnavara aktiivselt rakendada. Kolleegide sõnul on paranenud teist keelt kõnelevate laste keeleline arusaamine, väljendusoskus ning julgus kasutada eesti keelt.

Virve tegutseb laste koolivalmiduse saavutamise toetamiseks, andes vanematele tagasisidet lapse arengust ning soovitusi sotsiaalse ja vaimse arengu toetamise võimalustest.

Õpetajatena on Kristina ja Virve väärustanud erinevaid kultuure ja toonud rühmategevuste juurde aktiivsete osalistena ka lapsevanemad, kellega koostöö kasvatab lapses pereväärtusi.

Erika Rausberg - Saku Lasteaed Päikesekild

 

Erika on innustaja ja innustuja, kes otsib uut ja katsetab seda julgelt. Liitrühmaõpetajana annab ta suurematele lastele võimalusi nooremate õpetamiseks ning abistamiseks, millest läbi isiklike kogemuste kinnistuvad teadmised ja oskused.

Erika arvestab õpetamisel, et iga laps saaks kasutada oma loovust ja isikupära ning jõuaks selle kaudu positiivse tulemuseni, mis võimaldaks nautida eduelamusi.

Erika lähtub põhimõttest, et toetav õhkkond ja kindlustunne on lapse toimetuleku ja kasvamise aluseks. Ta on lugude usku, jutustab ja laulab koos lastega. Lugude kaudu kujundab Erika laste väärtushinnanguid ja südametarkust.

 

 

Aasta klassijuhataja nominendid


Maidu Varik - Kuressaare Gümnaasium


Maidut hindavad õpilased ülivõrdes. Klassi kui terviku ühtsuse loomise kõrval leiab Maidu aega tegelda vajadusel iga õpilasega individuaalselt. Ta arendab õpilastes organiseerimisvõimet ja meeskonnatööd. Iga tegevuse või ürituse lõpus analüüsib Maidu koos õpilastega, mis olid tugevused ja mida võiks järgmine kord paremini teha.

Maidul on oluline roll koolile digipöörde tiitli saamises. Õpilased kasutavad digikeskkonda nii koolis kui kodutöödes. Ta tutvustab õpilastele pidevalt digitehnoloogia arenguid ja võimalusi.

Maidu on õpetaja, kellel on oskus panna lapsed tegutsema, jäädes ise alati nõu ja jõuga aitavaks mentoriks.

Tiiu Assafrei - Narva Eesti Gümnaasium
 

Tiiu on klassijuhataja Narva Eesti Gümnaasiumis. Tema klassis õpib palju lapsi, kelle emakeel ei ole eesti keel. Oma hoolivuse, osavõtlikkuse ja pühendumusega on Tiiu loonud klassis mõistva ja toetava õhkkonna, mis julgustab lapsi suhtlema ning avatud olema. Lastes on kinnistunud õlatunne, üksteist toetatakse ja usaldatakse.

Tiiu toetab õpilaste initsiatiivi, arutab õpilastega ühistegevusi ja arvestab nende ettepanekutega. Tema jaoks on oluline lastes tervikliku maailmapildi kujundamine. Uurimise ja avastamise kaudu soodustab Tiiu laste vaimset arengut ning avardab silmaringi. Tutvustamaks erinevaid elukutseid ning andmaks ülevaadet valikuvõimaluste mitmekesisusest, on Tiiu korraldanud kohtumisi erinevate elualade esindajatega.

Tänu Tiiu tegevusele on arenenud laste loodushuvi. Laste poolt rajatud klassiaias kasvatatakse köögiviljataimi, mille eest hoolitsedes õpivad lapsed ühtlasi vastutust ning lugupidamist elava looduse vastu. Huvitav ja laste poolt armastatud on Tiiu poolt algatatud öölugemise traditsioon, mille puhul kogunetakse mõned korrad aastas kokku, et üksteisele põnevaid jutte lugeda ja rääkida.

Oluline on Tiiu panus ka kohaliku kogukonna ühtehoidmisel. Koostööd tehakse Narva Eesti Seltsiga. Koos tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi, korraldatakse töötubasid.

Õpetaja Tiiu hoiab elus vanu traditsioone ja õpetab lapsi meie pärimust väärtustama.

Rea Lillemets - Pelgulinna Gümnaasium


Rea on õpetaja, kes annab endast kõik, et tema õpilaste kooliaeg oleks üks parimatest. Ta on klassijuhatajana toetav ja innustav, liites klassi ühtseks tervikuks. Ta on suutnud luua klassis õhkkonna, kus kõik tunnevad end hästi ja õppimine on meeldiv tegevus.


Rea peab oluliseks koostööd ja seisab selle eest, et kõik tunneksid end hästi ja võrdselt. Ta leiab igas lapses tema tugeva külje ja innustab seda arendama. Rea usub koostegevuse teraapiasse ehk inimesed, kes tegutsevad koos ühes ruumis on “meiega”. Ta leiab, et ei ole lahendamatuid olukordi ja probleeme kui inimesed näevad üksteises partnereid. Sellest põhimõttest lähtub ta ka kooli ja vanemate vahelises koostöös.

Kehalise kasvatuse õpetajana otsib ta õpilastele erinevaid treenimisvõimalusi, korraldab suusalaagreid ja sportmänge. Olenemata füüsilistest eeldustest leiab ta igale õpilasele sobiva tegevuse, et kõik oleksid aktiivselt kaasatud.

Kogu oma tegevusega on Rea õpilastele suureks eeskujuks, kes tunneb oma õpilaste tegemiste vastu huvi ka siis, kui kooliaastad seljataga.

 

Aasta klassiõpetaja nominendid
 

Merle Lepik - Salme Põhikool


Merle on loominguline, innovaatiline, õpilaste võimeid ja huve arvestav õpetaja. Merle kasutab hindamismudeleid, mida on ta ise loonud selleks, et õpilased mõistaksid, mida nad omandavad ja kuidas kujuneb nende hinne. Võib öelda, et Merle õpilased on teadlikud õppijad.

Innovaatilise õpetajana on Merle tundides tähtsal kohal digivahendid. Erinevaid infotehnoloogilisi keskkondi kasutades küsib ta õpilastelt oma tööle tagasisidet, mis on loonud usaldusliku ja vaba õppimiskeskkonna, mis omakorda mõjub õpilastele julgustavalt ja motiveerivalt.

Merle on suutnud luua klassis ühtsustunde. Ta leiab igale õpilasele võimetekohase ülesande, mis toetab lapse eduelamust ja motiveerib õpilast. Merle peab oluliseks seda, et tema õpilased väärtustaksid iseennast ja tajuksid, et me kõik oleme erinevad. Ta läheneb õpilastele individuaalselt ning laseb edasijõudnutel toetada abivajajaid.

Olles huvitatud erinevatest kaasaegsetest õpetamismeetoditest ja vahenditest, väärtustab Merle sama palju pärimuskultuuri ja kodukohta. Tema klassi õppetöö on lõimitud Sõrvega – räägitakse Sõrve murrakus, uuritakse rahvariideid ja mängitakse kohalikke mänge. Koostöö kogukonnaga on teinud tema õpilastest kodukohta, pärimust austavad ja väärtustavad saarlased. Ta väärtustab koostööd lapsevanematega ning on loonud hea kontakti kodu ja kooli vahel.

Merle õpilastel on õnn õppida tema poolt kujundatud aktiivses, motiveeritud ja sõbralikus õhkkonnas.

Tiiu Vendel - Pärnu Mai Kool 


Tiiu on kaasaegse õpikäsitluse toetaja, kelle eestvedamisel rakendatakse koostöös Tartu Ülikooliga põhikoolis avastusõppe meetodeid. Oma klassi õpilastega on ta läbinud erinevaid avastusõppe teemasid ja esinenud avatud tunniga avastusõppe konverentsil.

Tiiu eestvedamisel on õpilased osalenud erinevatel üritustel ja konkurssidel, sh Tiigrihüppe Ideelaadal, Eesti koolinoorte animatsioonikonkursil, First lrgo League Eesti näitusel-võistlusel Tartu AHHAA keskuses jne. Samuti on Tiiu õpilased tulemuslikult osalenud ettevõtluskonkursil õpilasfirmade laadal Jäärmark. 2015. aasta oktoobris toimunud rahvusvahelisel programmeerimisnädalal Code Week said sertifikaadi 50 Tiiu õpilast.

Tiiu on osalenud erinevates rahvusvahelistes projektides, samuti Samsungi digipöörde vabariiklikus projektimeeskonnas. Tiiu on robootikaalaste tegevuste käivitaja Pärnu Mai Koolis.

Lisaks on Tiiu olnud aastaid aktiivne ja pühendunud õpilasmaleva komandör, kelle käe all on paljud õpilased saanud esimesed töökogemused.

Maret Mesipuu - Tallinna Hilariuse Kool


Maret on klassiõpetaja-eripedagoog, kelles on põimunud sügav professionaalsus, pühendumus, hoolivus ja tarkus, mida ta jagab õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega.

Õppeprotsessis konkreetseid eesmärke seades, liigub Maret eesmärgi suunas väikeste sammudega nagu on see erivajadustega laste jaoks vajalik. Ta teeb õpetuse väga realistlikuks ja seob sellega, mida lastel igapäevaselt võib vaja minna.

Maret õpetab oskuste kasutamist reaalses elus, luues selleks võimalusi ja tehes koostööd vanematega. Mareti tunnid on hästi läbi mõeldud ja huvitavaks tehtud eesmärgiga, et lapsed saaksid elamuse ja oskaksid luua seoseid.

Väga erinevate akadeemiliste ja kognitiivsete võimetega laste puhul püüab Maret leida viisi iga lapseni jõudmiseks. Maretil on oskus leida hea sõna ja preventiivne sekkumine enne etteaimatavaid keerulisi olukordi.

Ta on väga teadlikult andnud oma õpilastele vastavalt vanusele ka rohkem vastutust ja otsustamisvõimalusi ning tunnustab laste tugevusi.

Kaks korda aastas koostab Maret iga lapse kohta analüüsiva iseloomuga kokkuvõtted, mis on suunatud lapse arengu toetamisele. Iga õppeaasta lõpus loob Maret iga õpilase kohta luuletuse, mille, tunnistust üle andes, aktusel ette loeb. See on väga eriline ja liigutav hetk nii õpilastele kui vanematele.

Mareti targa planeerimise ja kommunikatsiooni toel on õpilastest ja vanematest kujunenud ühtne ja teineteisele toetuv kogukond, mille väärtushoiakuteks on inimkesksus, armastus maailma vastu ja tolerantsus erinevate maailmavaadetega inimeste suhtes.

 

Aasta põhikooliõpetaja nominendid
 

Jaana Palmisto - Simuna Kool
 

Õpetaja Jaana on poiste tehnoloogia- ja tööõpetuse õpetaja, kelle tunde oodatakse pikisilmi. Jaana on rohelise mõtteviisiga inimene, kes oma tundides kasutab palju taaskasutatavat materjali, millest valmivad praktilise väärtusega esemed.


Lisaks õppekavas ettenähtule, arvestab Jaana poiste soovidega, õpetades neile eluks vajalikke asju, alustades sõiduauto rehvi vahetamisest ja lõpetades vanale mööblile uue näo andmisega. Jaana lähtub õpetamisel lapsest, tema oskustest ja huvidest, osates äratada huvi õpilases sobiva teema vastu.

Jaana on loonud häid suhteid ümberkaudsete ettevõtetega ja lapsevanematega, kes aitavad tundides vajaminevate materjalidega. Õppekäikudel ettevõtetesse tutvutakse erinevate elukutsete ja töötamise võimalustega. Ta lähtub oma ainet õpetades kooli missioonist, aidata õpilasel kujuneda iseseisvalt mõtlevaks, otsustusvõimeliselt ja vastutustundlikult tegutsevaks ning elus hakkamasaavaks inimeseks.

Vaata Jaana kohta tehtud videot.

Inge Vahter - Saaremaa Ühisgümnaasium
 

Inge on õpetaja, kes märkab laste potentsiaali ning suudab neid innustada õppima ja ennast arendama. Kuna Inge on tundides õpilasi toetav ja julgustav, siis ei karda lapsed eksida ning õpivad meelsasti. Inge oskus bioloogiat lastele arusaadavaks teha, on tingitud tema enda suurest armastusest looduse vastu.

Inge teeb põhikooli õpilastega teaduslikke uurimistöid. Vabariiklikel teadustööde konkurssidel on tema õpilased aastakümneid väga edukad olnud ning tihtipeale esindanud Eestit ka rahvusvahelistel konverentsidel. Loodusarmastust on Inge suutnud mitme aastakümne jooksul süstida ka oma õpilastesse, kellest väga paljud on läinud edasi loodusaineid õppima ja seetõttu võib öelda, et tänaseks on välja kujunenud juba temanimeline koolkond noori loodusteadlasi.


Helje Pukk - Tallinna Lilleküla Gümnaasium

Helje on õpetajana teerajajaks Eestis sisserändetaustaga lastele eesti keele õpetamisel. Keeleõpetajana ei õpeta Helje üksnes eesti keelt vaid ka vajalikke teadmisi kohalikust elust, koolikultuuri ja olulisi teadmisi Eesti ühiskonnast. Helje õpetab lapsi, kes pärinevad väga erinevatest haridus- ja kultuuritaustadest, suutes neile kõigile luua õppimiseks sobivad tingimused, märgates, tunnustades, juhendades ja julgustades igaüht. Suure osa õppevarast koostab Helje ise.

Samuti on Helje asendamatu abiline teistele õppevarade kirjutajatele, andes väärtuslikku tagasisidet autorile, et kujundada kirjutatut kasutajasõbralikuks nii laste kui õpetaja seisukohalt.

Helje õpilased saavad juba aasta möödudes koolis kenasti eesti keelega hakkama, mis annab tunnistust, et õpetab õpetaja, mitte õpik.

 

Aasta gümnaasiumiõpetaja nominendid
 

Ernst Marcus Hildebrandt - Hugo Treffneri Gümnaasium


Ernst Marcus on õpetaja, kes läheneb õpetavatele ainetele süsteemselt, innovaatiliselt ja õpilasi kaasavalt. Marcus toob ainetundidesse briti ja ameerika ajaloo ning kirjanduse, koos õpilastega arutletakse ühiskonnas toimuva üle. Õpetades ainetundides inglise keelt lõimunult teiste ainetega on esiplaanil õppija rahulolu, tema teadmised ja väärtused.

Marcuse õpilased on tulemuslikult esinenud erinevatel konkurssidel, sh rahvusvahelisel tasandil. Tema eestvedamisel on Hugo Treffneri Gümnaasium saanud CAE-sertifikaadi (Certificate in Advanced English) ja väga paljud Marcuse õpilased on sooritanud CAE eksami mitmete aastate vältel väga kõrgel tasemel (C1 ja C2).

Marcus õpetab õpilasi oma isikliku eeskujuga, olles elukestva õppe põhimõtete järgija. Suurepäraseks näiteks on Marcuse perfektne eesti keele oskus, mis omakorda innustab ka õpilasi hästi õppima.

Vaata Marcuse kohta tehtud videot.

Katrin Soika - Gustav Adolfi Gümnaasium


Katrin on õpetaja, kes leiab, et õppija on uurija, kellel peavad samas loodusteaduslikud põhitõed talletuma. Katrin pooldab muutuvat õpikäsitlust, sest õpilasel peab olema võimalus avaldada arvamust, küsida küsimusi, arvestada ning kasutada digivahendeid, mis peavad omakorda looma ühtse terviku ning keemiateadmiste põhja.

Katrin peab oluliseks oskust leida omandatud keemiaalaste teadmiste seoseid teiste õppeainetega. Ta leiab, et parim teadmine sünnib alati sellest, kui õpilane ise on teemast huvitatud ning soovib sellega sügavamalt tutvuda.

Katrin loob õpilastele iseseisvat õppimist toetavaid vahendeid, mille abil saavad õpilased kodus läbi viia katseid ja teha digivahendite abil kokkuvõtteid. Tugevamaid õpilasi motiveerib õpetaja lisateadmistega, valmistades neid ette erinevateks võistlusteks ja aineolümpiaadideks. Nõrgemaid õpilasi aitab konsultatsioonitundidega või suunab koostööle tugevamatega.

Katrin leiab, et õpilase arengut toetab vanemate ja õpetaja hea omavaheline suhtlemine ning häid emotsioone võimaldab ausus ja avatus üksteise suhtes.

Toomas Reimann - Tallinna Reaalkool


Toomas on õpetaja, kes oma suurepäraste aineteadmiste, õpetamiskogemuse ja hea huumorimeelega suudab äratada õpilastes huvi füüsika vastu ning nad innustunult õppima saada. Toomas leiab alati võimaluse siduda igapäevast elu füüsikaga ja tuua elulisi näiteid situatsioonidest, kus füüsikaalastest teadmistest abi on.

Toomas oskab õppeprotsessis arvestada õpilaste erinevate eelduste ja vajadustega. Teadusandekatele õpilastele pakub ta põnevaid ja keerukamaid ülesandeid ning laseb neil kaasõpilastele õpetada ja selgitada erinevaid teemasid.

Toomase õpilased on aastaid osalenud edukalt nii rahvusvahelistel füüsikaolümpiaadidel kui ka vabariiklikel ja piirkondlikel olümpiaadidel. Tema eestvedamisel toimub tihe koostöö teiste ainete õpetajatega. Näiteks on koostööst tehnoloogiaõpetajatega välja kasvanud tehnoloogiapäevad põhikooli õpilastele, koostöös eesti keele õpetajatega on õpilased kirjutanud arutlusi erinevatel füüsikaalastel teemadel.

Toomas pühendab tähelepanu nii õpilaste murede lahendamisele kui õpilaste motiveerimisele. Tema tundidest kaasa saadud teadmised ja õpioskused aitavad õpilastel lahendada probleeme ja teha õigeid valikuid.

 

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja
Jane Talvik - Valgamaa Kutseõppekeskus


Jane Talvik on Valgamaa Kutseõppekeskuse kutseõpetajana arendanud sotsiaalvaldkonda Lõuna- ja Kagu-Eestis, õpetades ja juhendades töökohapõhiseid hooldustöötajaid. Jane on innovaatiline, empaatiavõimega õpetaja, kelle ainetunnid on üles ehitatud suurima pühendumusega. Tervishoiu ja sotsiaalteenuste valdkonna juhtõpetajana on ta kaasanud õpetamisse erialaspetsialiste nii Valgamaalt kui ka mujalt vabariigist.

Oma isikliku eeskujuga, toetab ja juhendab Jane abivajajat väärika elu korraldamisel ning järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid. Ta peab oluliseks hooldustöötaja töös pidevat enesetäiendamist.

Ta hindab väga õppurite tagasisidet ja nõustab õpilasi ka pärast kooli lõpetamist. Jane Talvik on oma tööd ja õppureid armastav pedagoog, kes märkab ja tunnustab kolleege. Ta on oma õpilastele ja nende vanematele alati olemas.

Raiko Kaasik - Rakvere Ametikool
 

Raiko Kaasik on Rakvere Ametikooli noor kutseõpetaja, kes teeb eelkõige praktilisi töid ehituspuusepa erialal. Õpilaste hinnangul teeb Raiko selgeks lihtsalt ja elulähedaselt kõik tööprotsessid, õpetab mõistma kvaliteedinõudeid ja tundma töö eest vastutust. Raiko arvestab õpilaste erinevate vajadustega ning leiab aega igaühe jaoks. Ta jaotab ülesanded vastavalt õpilaste võimetele ja oskustele, juhendades nõrgemaid ja pannes tugevamaid teisi toetama.

Kaks viimast aastat on Raiko koos oma õpilastega valmistanud Rakvere legendaarseid jõuluinstallatsioone. Raiko suudab luua õpilastest hea meeskonna ja hoida selle motivatsiooni. Õpilaste jaoks on meeskonnatöö protsess väga põnev, kuid samas äratab ka huvi isetegemise vastu.
 

Katrin Kisand - Tartu Kunstikool 


Katrin Kisand on viisteist aastat olnud Tartu Kunstikooli disainivaldkonna innovaatiliste õppekavade ja õppijakesksete uuenduslike metoodikate arendaja ning haridustehnoloog. Katrin on üks disaini- ja kunstiõppe portfooliopõhise lõpueksami mudeli loojatest. Individuaalne portfoolio on koolilõpetaja jaoks oluline vahend tööturule sisenemiseks, ettevõtlusega alustamiseks või edasi õppimiseks.

Katrin on eestvedaja kunstikooli lõpukursuste meeskonnatöö päevade korraldamises. Ta suudab luua üksteist toetavad meeskonnad, kus õppijad saavad tuua välja oma tugevused ja tajuda oma panust meeskonnas.

Katrin on Tartu Kunstikooli vilistlane ja peab oluliseks kooli põhiväärtuste ning traditsioonide teadvustamist õppijatele. Tema jaoks on oluline erialane ja valdkondlik ametiuhkus, professionaalsus ja kõrge erialane tase. Ta oskab välja tuua õppijate tugevad küljed ning aitab neil oma erialaseid oskusi väärtustada.

 

Aasta koolijuhi nominendid

Heidi Uustalu - Kiviõli I Keskkool

Heidi Uustalu peab Kiviõli I Keskkooli juhina väga oluliseks oma töötajate rahulolu ning töötab nii enda kui meeskonnaga selle nimel, et muuta koolikeskkond sõbralikuks ja usaldusväärseks. Ta on valmis kuulama ja panustama, on paindlik ja aitab raskes olukorras lahendusi leida. Õnnestumiste puhul tõstab esile nii õpilasi kui õpetajaid.

Heidi on sihikindel ja eesmärgile orienteeritud ning edastab jõuliselt sõnumit: tahan-suudan-teen. Ta on Ettevõtliku kooli programmi vedaja ja liitujate abistaja, tehes tihedat koostööd Ida-Viru ettevõtluskeskusega.

Heidi otsib võimalusi ja toetab õpilaste ja õpetajate osalemist koolitustel ja projektides. Noored Kooli programmi toetajana pakub ta noortele suurepärast töökeskkonda selles projektis. Heidi kaasab koolielu arendamisse lapsevanemaid, teeb sellel eesmärgil koostööd kohalike ettevõtete, omavalitsuse ja linnarahvaga.

Olles võtnud südameasjaks gümnaasiumi säilitamise Kiviõli regiooni laste jaoks ning tehes igapäevaselt tänuväärset tööd haridusasutuse juhina, aitab Heidi jõuliselt kaasa hariduse väärtustamisele ühiskonnas.

Liina Tamm - Konguta Kool


Tartumaal asuva Konguta Kooli direktor Liina Tamm on pidanud koolijuhi ametit juba 17 aastat. Selle aja jooksul on Konguta Koolist saanud õpilaskeskne ning edukas kool. Oma tegemistes on olnud Liina alati sihikindel ning loonud õpilase individuaalseid vajadusi arvestava kooli, kus iga laps tunneb end täisväärtusliku koolipere liikmena.

Samuti on Liina loonud Konguta Koolis asjaliku meeskonna, koos kellega on suudetud luua head õppetingimused ning äärmiselt meeldiv ja koostööaldis õhkkond. Õpilaste ja õpetajate seas on tunda õppimisele orienteeritust, samas ka sõbralikkust ja turvalisust.

Konguta Kool on oma tegevustes silma paistnud pilootkoolina Digipöörde programmis osalemisel, samuti teeb kool tihedalt koostööd Nutilabori ja Tiigrihüppe Sihtasutusega. Õpilastes teaduse vastu huvi äratamiseks on Konguta Kool loonud projekti JukuAkadeemia, mis pälvis 2013. aastal Aasta Õpetaja Galal haridusteo tiitli.​ JukuAkadeemia tulemusel alustavad kõik õpilased teadustööde kirjutamise ja kaitsmisega juba 1. klassis.

Kooli tegemistes on kaasatud lisaks õpilastele ja õpetajatele tihti ka vanemad ja vallaelanikud, kelle abil on läbiviidud öökoole, avalikke õpilastööde kaitsmisi, Jukuakadeemiaid jpm.

Ott Ojaveer - Hugo Treffeneri Gümnaasium


HTG direktor Ott Ojaveer peab väga oluliseks suhete arendamist teiste koolidega Eestis ja väljaspool seda.

Peale pikaajalise traditsiooniga Viie Kooli Võistluse (koos Miina Härma Gümnaasiumi, Nõo Reaalgümnaasiumi, Tartu Tamme Gümnaasiumi ja Viljandi Gümnaasiumiga) korraldamise, on tema juhtimisel pandud alus Kolme Kooli Kohtumisele (koos Pärnu Sütevaka Gümnaasiumi ja Tallinna 21. Keskkooliga).

Põnevaid võimalusi end proovile panna ning silmaringi avardada, on õpilastele pakkunud Ott Ojaveeri juhtimisel kirjutatud rahvusvahelised projektid. Suuresti Ott Ojaveeri isiklik usaldusväärsus on toonud koolile suuri toetussummasid vilistlastelt, samuti on Ojaveeril oluline panus raha hankimisel stipendiumite jaoks andekate õpilaste toetamiseks.

Ott Ojaveeri eestvedamisel on loodud koostöövõimalusi Tartu linna kõrgkoolide ja mäluasutustega. HTG on üks Tartu Ülikooli innovatsioonikoolidest. Kõik see on võimaldanud HTG õpilastel jõuda suurepäraste tulemusteni nii Eesti kui ka rahvusvahelistel olümpiaadidel.

Ott Ojaveer on pööranud suurt tähelepanu kogu kollektiivi pidevale arendamisele, väärtustades arengut ja õppimist. Sümpaatset tuge kooli arengule pakub Ojaveeri arusaam, et ka häid asju saab alati edasi arendada. Ta on püüdnud sünteesida vanu ja väärtuslikke kooli traditsioone uuendusliku ja teedrajavaga.

Ojaveer on Eesti hariduselus aktiivselt tegutsenud. Ta oli aastaid Tartu koolijuhtide ühenduse eestvedaja ning üks peamisi Tartu õpetajate sügisfoorumi korraldajaid.

Ott Ojaveeri energiline ja sihikindel tegevus on väga oluliselt kaasa aidanud sellele, et HTGst on saanud igati tänapäevane, avatud ning kõrge akadeemilise tasemega õppeasutus, kus peetakse oluliseks kõigi õpilaste igakülgset arengut.

 

Aasta hariduse sõbra nominendid

 

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus (Kristi Krilovs, Hälis Rooste, Pille Sööt, Kristi Goldberg)
 

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) on haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” algatajaks ja eestvedajaks alates 2006. aastast. IVEK-i eestvedamisel on haridusprogrammiga liitunutest moodustunud kogu Eestit hõlmav võrgustik. Haridusprogrammi eesmärk on viia ettevõtlikkuspõhimõtete rakendamine nii alus- kui üldhariduse õppeprogrammidesse, st võrgustikku on kaasatud nii koolid kui lasteaiad.

IVEK peab oluliseks haridusasutuste ja ettevõtete koostööd ning väärtustab ja tunnustab partnerite osa haridusprogrammis. IVEK on abiks õpilastele ja õpetajatele uute kogemuste saamisel ja parima praktika levitamisel, korraldades selleks õppepäevi ja -reise, koolitusi, õpetajavahetust, festivale jms.

Lasteaiad, koolid ja koostööpartnerid saavad alati tuge ja abi IVEK-i tegusatelt ning toetavatelt töötajatelt ning haridusprogrammi Ettevõtlik kool inspireerivatelt koordinaatoritelt.

VAT Teater oma haridustegevusega (Haridustegevuste juht Mari-Liis Velberg)


VAT Teater on andnud olulise panuse teatri ja laiemalt kultuuri jõudmiseks laste ja noorteni. VAT Teater on liitunud heategevusprojektiga Aitan Lapsi, tänu millele saavad kultuurielamusi nautida ka vähekindlustatud perede ja lastekodude lapsed. Lisaks tegutseb teater tihedas koostöös Drakadeemia erakooliga, mis ainukesena Eestis pakub näidendite kirjutamise kursusi, samuti loovkirjutamiskursusi.

Teatri haridustegevused hõlmavad mitmete töötubade korraldamist, kusjuures valitud töötuba saab kutsuda kooli tavapärast koolipäeva rikastama. Töötoad on mõeldud nii õpilastele kui õpetajatele ja nende valik on lai (improvisatsioon, foorumteater, näidendi kirjutamine jms).

Teater kutsub õpetajaid külla nii tasuta etendustele kui erinevatesse töötubadesse, et õpetaja saaks veenduda, kas üks või teine etendus või töötuba tema klassile sobib.
Kõikide VAT Teatri haridustegevuste taga on oma tööd suure südamega tegev teatriinimeste meeskond.

 

MTÜ Hanila Valla Toetusgrupp Läänemaal (Arno Peksar) 
 

Hanila Valla Toetusgrupp on organisatsioon, mis toetab majandusliku ja kultuurilise arengu 

edendamiseks materiaalselt valla organisatsioone. MTÜ Hanila Valla Toetusgrupi liikmeteks on Nelja Energia AS, OÜ Tooma Tuulepark, OÜ Roheline Ring Tuulepargid, AS Skinest Energia ja Hanila Vallavalitsus.

Viimase viie aasta jooksul on toetusgrupp palju aidanud Virtsu Kooli ja Kõmsi Lastead-Algkooli.


Virtsu Koolis on tänu toetusgrupile arendatud innovaatilist õpikeskkonda ja kaasajastatud IT-taristut. Toetusgrupi abil on kooli matemaatikaklassi sisustus viidud uuele tasemele ning soetatud koolile kokku 15 tahvelarvutit.

Kõmsi Lasteaed-Algkool on saanud tänu toetusgrupile soetada kaasaegseid infotehnoloogiavahendeid, uuendada mööblit ja spordivahendeid.

 

Aasta suunaja nominendid


Kersti Kesküla - Pärnu Kuninga Tänava Põhikool


Kersti Kesküla on Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli sotsiaalnõustaja, kelle südameasjaks on leida iga lapse jaoks tema parim võimalus õppimiseks, arenemiseks ning elus vajalike sotsiaalsete oskuste kujunemiseks. Kersti moto on, et igas lapses on rohkem head kui halba, mille peame vaid lapses üles leidma.

Kersti teeb järjekindlat ja süsteemset tööd riskirühma laste ja nende peredega. Erivajadustega laste puhul on sotsiaalsed oskused erilise tähelepanu all ja neid tuleb süsteemselt kujundada. Kersti tegevuses on olulisel kohal individuaalne sotsiaalnõustamine. Ta aitab õpilasel leida lahendusi probleemidele, sõnastada arengueesmärke ja motiveerib neid igapäevaselt.

Kersti on üks võtmeisikuid erivajadustega õpilaste toetamisel ning kooli- ja kodusidemete tugevdamisel. Lisaks on Kersti lastevanemate ja pedagoogide seas hinnatud koolitaja. Kersti on suurepärane kolleeg ja meeskonnakaaslane, kes oskab alati leida ühise keele nii noorte kui täiskasvanutega.

Kristel Üksküla - Vanalinna Hariduskolleegium 


Kristel Üksküla on Vanalinna Hariduskolleegiumi õppealajuhataja, kes oma erakordse pedagoogilise vaistu ja omandatud kogemustega, hoolib igast lapsest, õpetajast ning arvestab iga inimese eripäraga.

Kristel on aidanud raskest olukorrast üle saada sadadel õpilastel ning kolleegide sõnul ei pea Kristel ühtki juhtumit lootusetuks, sest lahendus oleneb paljude asjaolude õigest kombinatsioonist. Ta otsib ja leiab koostöös perekonna, tugispetsialistide ja kolleegidega igale lapsele võimaluse raskuste ületamiseks.

Kristel on ka VHK tervisenõukogu juht. Tervisenõukogu poolt ning Kristeli eestvõttel loodi VHKs 2013. aastal Miikaeli Ühenduse nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus, mille peaülesandeks on pakkuda koolidele nõustamist hariduslike erivajadustega õpilaste kaasamiseks tavakooli.

Õpilased ja vanemad usaldavad teda, mistõttu on Kristeli tegevus väga tulemuslik nii võimetekohase õppimise saavutamisel kui laste suunamisel oma annete avastamisele.

Airene Vaike Kumari - Põlva Ühisgümnaasiumi koolipsühholoog


Airene Vaike, kes töötas koolipsühholoogina varem Põlva Ühisgümnaasiumis ning praegu Räpina Ühisgümnaasiumis, peab oma töö olulisimaks eesmärgiks, et iga inimene tunneks end koolis väärtusliku ning märgatuna. Airene Vaike tegevuse tulemusel ei ole viimastel aastatel põhikoolist olnud väljalangejaid. Kasutades õpilasi aktiveerivaid meetodeid, ergutab Airene Vaike sellega õpilasi püstitama eesmärke, paneb neid kaasa mõtlema ja ühtlasi toetab vastutuse võtmist.

Õpetlike lugude rääkimise ja filosoofiliste dilemmade esitamise kaudu, ergutab ta noori ümbritsevat analüüsima. Airene Vaike käivitas algklassides filosofeerimise ringi, samuti viib klassides läbi väärtusemängu, mis aitab õpilastel end tundma õppida ning valikuid näha.

Airene Vaike ei ole lihtsalt teadmiste edastaja, vaid õpikeskkonna looja, kus õppija ise on oma teadmiste kujundaja.​​

 

Aasta õppejõu nominendid


Eno Tõnisson - Tartu Ülikool


Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi lektor Eno Tõnisson on uuenduslikke aktiivõppemeetodeid kasutav ning oma üliõpilaste igakülgset arengut toetav õppejõud, kes tegeleb süstemaatiliselt oma õpetamise arendamisega ning teeb õpetamisel koostööd nii üliõpilaste kui kolleegidega.

Innovaatilisi aktiivõppemeetodeid kasutades, on Eno Tõnisson osa tööst üles ehitanud klikkerite kasutamisele. Ta suunab üliõpilasi koostööle, õpetab arutlema, oma vastuseid põhjendama, arutluskäigus vigu leidma ning jõudma sügavama õppimise juurde.

Üliõpilased hindavad Eno Tõnissoni ainekursusi kõrgelt ning väärtustavad tagasisides nii tema kasutatud õppemeetodeid kui ainete sisulist poolt. Üliõpilaste tagasisidest lähtudes on Eno Tõnisson meisterlik õppejõud, kelle poolt õpetatav aine on küll sisutihe, kuid mitte igav, vaid esitatud kavalalt ja kaasahaaravalt.

Eno Tõnisson on esimese eestikeelse MOOCi (vaba juurdepääsuga täielikult veebipõhine täiendusõppeprogramm) looja, juhtiv õppejõud ja koolitusmeeskonna juht.

Vlad Alex Vernygora - Tallinna Tehnikaülikool


Vlad Alex Vernygora on TTÜ rahvusvaheliste suhete instituudi Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna uuringute keskuse Uus-Meremaa lektor ja projektijuht, kes arendab unikaalset teadussuunda ülikooli ja riigi tasandil, kaasates aktiivselt uuringutesse ka üliõpilasi.

Õpetades enam kui kümne rahvuse esindajaid, rakendab ta õppetöös erinevaid õppemeetodeid, alustades klassikalisest loengu pidamisest, lõpetades loengutega, mis on korraldatud ümarlaua diskussiooni või väitluse vormis. Tema initsiatiivil sai alguse diplomaatide, poliitikute ja teiste ühiskonnategelaste avalike loengute sari (Top Hat Lectures).


Vernygora kuulab üliõpilaste arvamust ning loob auditooriumis turvalise keskkonna, kus iga üliõpilane sõltumata kodakondsusest tunneb end mugavalt, vabalt ja saab kasutada oma potentsiaali.

Lektorina on Vlad Alex Vernygora pälvinud üliõpilastelt vaid häid hinnanguid. Vernygora algatusel asutati Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna uuringute keskus. Läbi selle keskuse on Eestile avanenud suurepärane võimalus ennast teadvustada Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas (Uus-Meremaal, Hiinas, Austraalias ja Lõuna-Koreas).

Madis Liplap - Tartu Kõrgem Kunstikool 


Madis Liplap on pühendunud õppejõud, kes oma erialase kogemuse ja professionaalse eeskujuga innustab üliõpilasi leidma uudseid ideid ja loomingulisi lahendusi.

Madis Liplapi juhendatud ained (nt sisekujundus, interjööridisain, seinamaalingud) on sisu poolest sageli nõudlikud erialased projektid, mis toimuvad koostöös tellijaga. Koos üliõpilastega loomingulises meeskonnas töötamisel, jagab ta üliõpilastele ülesandeid nii, et tekib motiveeriv tööõhkkond ja iga osaleja leiab endale sobiva tegevusvaldkonna.

Üliõpilaste õpetamine ja kaasamine projektidesse ei ole pelgalt Madise päevatöö, vaid elustiil.

Tänu sellele, et õppetööna valminud objektid on pälvinud avalikku tunnustust, tunnevad üliõpilased end Madise juhendamisel vastutusrikkaid ülesandeid täites turvaliselt ja usuvad projekti lõpptulemusse.

Järjepidevalt on Madis Liplap panustanud Tartu Kõrgema Kunstikooli galerii Noorus kuvandi kujundamisse ja taseme hoidmisse.

Madis räägib aktiivselt kaasa erinevatel Tartu Kõrgemat Kunstikooli puudutavatel teemadel ning kõrgkooli visuaalse esteetika ning kuvandi arendamisel, panustades samas ise kõigesse, kus saab oma professionaalseid oskusi rakendada.

Aasta hariduse teo nominendid

 

Koostööprojekt “Praktikult praktikule: õpetaja töövarjuna” - Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor Erli Aasamets


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi koostööprojekt “Praktikult praktikule: õpetaja töövarjuna” kaasas 21 päeva jooksul 136 õpetajat 11st koolist ja oli ülemineku alguseks atesteerimiselt õpetaja kutsestandardile, koolitustelt enesetäiendusele ja analüüsilt refleksioonile.

Projekti käigus said õpetajad olla ise nii õppija kui mentori rollis, näha teoreetiliste koolituste kõrval kolleegide parimaid töökogemusi ning tutvuda erinevates koolides õpikeskkondade arendusega. Reeglina hindasid projektis osalenud õpetajad sellist enesetäienduse viisi kõrgelt. Õpetajate positiivne kogemus ning hoiak elukestva õppe vajalikuks pidamisel on motiveeriv ka õpilastele.

Koolid on valmis koostöövõrgustiku tööd jätkama, leidma ja rakendama erinevaid õpetajate enesetäiendamise viise.

Saaremaa miniteatripäevad - Saaremaa Ühisgümnaasium, peakorraldaja Rita Ilves
 

Saaremaa miniteatripäevad on olnud veerandsajandi jooksul Eesti teatri järelkasvu oluliseks motivaatoriks ning andnud kogemusi nii osalejatele kui korraldajatele. Miniteatripäevade käigus saavad osalejad arendada loovust, tutvuda heade kirjanduslike materjalidega, arendada analüüsi- ja esinemisoskust, partneritunnetust ning õppida koostööd tegema.

Miniteatripäevadel annab erinevate valdkondade esindajatest koosnev professionaalne žürii juhendajatele põhjalikku tagasisidet. Koos analüüsitakse nähtud etendusi ja õpetatakse teatri ja avaliku esinemise põhitõdesid. Just eeltoodut arvestades on miniteatripäevadest kujunenud ka omamoodi õpitoad.

Miniteatripäevade korraldamine õpetab loovust ja fantaasiat rakendama ning uusi innovaatilisi lahendusi otsima.

 

Küberkaitse õppesuuna avamine Põltsamaa Ühisgümnaasiumis - algataja ja koordinaator õppealajuhataja Tiia Mikson


Põltsamaa Ühisgümnaasiumis avati esimesena Eesti haridusasutustest küberkaitse õppesuund, mis akadeemilist õpet ja õpilaste tehnoloogiahuvi ühendades, loob eeldused küberkaitse rakendamiseks ja pädevate spetsialistide ning vastutustundlikult käituvate kodanike ettevalmistamiseks.

Küberkaitse õppesuuna algatajaks ja koordinaatoriks on õppealajuhataja Tiia Mikson, kelle eestvedamisel on saavutatud hea koostöö nii küberkaitsega tegelevate institutsioonide (Eesti NATO Ühing, Kaitseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kommunikatsiooni ja Infoturbe Arendus ja Uurimiskeskus, Kaitseliit jt), kõrgkoolide (TÜ, TTÜ) kui Põltsamaa linnavalitsusega.

Küberkaitse õppesuuna õpilastele korraldatakse õppekäike küberkaitsega seotud organisatsioonidesse, loodud on drooniring ja sisustatud tehnoloogiaklass. Küberkaitse suuna tegevust toetab kooli korralik IT taristu. Kõiges selles on oluline osa koostööpartneritel, toetajatel ja sponsoritel, kelle arv on pidevalt kasvanud.

 

Aasta õppuri nominendid 

 

Richard Luhtaru - Hugo Treffneri Gümnaasium

Rahvusvahelise loodusteaduste olümpiaadi kuldmedal (Korea Vabariik 2015); Rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi hõbemedal (Vietnam 2015); võistkondlik kuldmedal Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadil 2016. aastal Tartus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristel Hunt - Tallinna Teeninduskool

AEHT 28. aastakonverentsil ja erialavõistlustel Itaalias kuldmedal kokkade võistlusel (nouvelle cuisine), kolmeliikmelise võistkonna liikmena; Teko Meistrivõistlustel Parima Noorkoka tiitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaisa Helena Žigurs - Tallinna Muusikakeskkool

VII rahvusvaheline Savšinski nim konkursil ja rahvusvahelisel konkursil “ V International Music Competiti" ning VII rahvusvahelisel Savšinski nimelisel konkursil. 

Teemad: 
Viimati uuendatud: 10. oktoober 2016