Sa oled siin

2016 Aasta Õpetaja Gala laureaadid

Aasta lasteaiaõpetaja
 

Silja Sarap - Toila Lasteaed Naerumeri
 

Silja on õpetaja, kelle õppetegevused on läbi mõeldud nii, et kõik lapsed tunnevad end olulise ning vajalikuna. Ta julgustab lapsi asju üha uuesti proovima ning mitte alla andma. Silja tunneb lapsi väga hästi, märgates neid asju, mida lapsevanem ei oska tähele panna.

Märkimisväärne on Silja ettevõtlikkus – just tema ideena ja eestvedamisel toimus 2015. aasta juunikuus Ida-Virumaa lasteaedade esimene laulu- ja tantsupidu “Oleme Virumaa lapsed”, millest võttis osa üle 260 lapse.

Silja on õpetaja, kes teeb oma tööd nii, et seda naudivad peale tema ka lapsed, lapsevanemad ning kogukondki.

Komisjon tõstis esile:
Kristina Paštšenko ja Virve Lõhmus - Pärnu Lasteaed Trall
Erika Rausberg - Saku Lasteaed Päikesekild

 

Aasta klassijuhataja
 

Tiiu Assafrei - Narva Eesti Gümnaasium


Tiiu on klassijuhataja Narva Eesti Gümnaasiumis. Tema klassis õpib palju lapsi, kelle emakeel ei ole eesti keel. Oma hoolivuse, osavõtlikkuse ja pühendumusega on Tiiu loonud klassis mõistva ja toetava õhkkonna, mis julgustab lapsi suhtlema ning avatud olema. Lastes on kinnistunud õlatunne, üksteist toetatakse ja usaldatakse.

Tiiu toetab õpilaste initsiatiivi, arutab õpilastega ühistegevusi ja arvestab nende ettepanekutega. Tema jaoks on oluline lastes tervikliku maailmapildi kujundamine. Uurimise ja avastamise kaudu soodustab Tiiu laste vaimset arengut ning avardab silmaringi. Tutvustamaks erinevaid elukutseid ning andmaks ülevaadet valikuvõimaluste mitmekesisusest, on Tiiu korraldanud kohtumisi erinevate elualade esindajatega.

Tänu Tiiu tegevusele on arenenud laste loodushuvi. Laste poolt rajatud klassiaias kasvatatakse köögiviljataimi, mille eest hoolitsedes õpivad lapsed ühtlasi vastutust ning lugupidamist elava looduse vastu. Huvitav ja laste poolt armastatud on Tiiu poolt algatatud öölugemise traditsioon, mille puhul kogunetakse mõned korrad aastas kokku, et üksteisele põnevaid jutte lugeda ja rääkida.

Oluline on Tiiu panus ka kohaliku kogukonna ühtehoidmisel. Koostööd tehakse Narva Eesti Seltsiga. Koos tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi, korraldatakse töötubasid.

Õpetaja Tiiu hoiab elus vanu traditsioone ja õpetab lapsi meie pärimust väärtustama.

Komisjon tõstis esile:
Rea Lillemets - Pelgulinna Gümnaasium
Maidu Varik - Kuressaare Gümnaasium

 

Aasta klassiõpetaja

Merle Lepik - Salme Põhikool


Merle on loominguline, innovaatiline, õpilaste võimeid ja huve arvestav õpetaja. Merle kasutab hindamismudeleid, mida on ta ise loonud selleks, et õpilased mõistaksid, mida nad omandavad ja kuidas kujuneb nende hinne. Võib öelda, et Merle õpilased on teadlikud õppijad.

Innovaatilise õpetajana on Merle tundides tähtsal kohal digivahendid. Erinevaid infotehnoloogilisi keskkondi kasutades küsib ta õpilastelt oma tööle tagasisidet, mis on loonud usaldusliku ja vaba õppimiskeskkonna, mis omakorda mõjub õpilastele julgustavalt ja motiveerivalt.

Merle on suutnud luua klassis ühtsustunde. Ta leiab igale õpilasele võimetekohase ülesande, mis toetab lapse eduelamust ja motiveerib õpilast. Merle peab oluliseks seda, et tema õpilased väärtustaksid iseennast ja tajuksid, et me kõik oleme erinevad. Ta läheneb õpilastele individuaalselt ning laseb edasijõudnutel toetada abivajajaid.

Olles huvitatud erinevatest kaasaegsetest õpetamismeetoditest ja vahenditest, väärtustab Merle sama palju pärimuskultuuri ja kodukohta. Tema klassi õppetöö on lõimitud Sõrvega – räägitakse Sõrve murrakus, uuritakse rahvariideid ja mängitakse kohalikke mänge. Koostöö kogukonnaga on teinud tema õpilastest kodukohta, pärimust austavad ja väärtustavad saarlased. Ta väärtustab koostööd lapsevanematega ning on loonud hea kontakti kodu ja kooli vahel.

Merle õpilastel on õnn õppida tema poolt kujundatud aktiivses, motiveeritud ja sõbralikus õhkkonnas.

Komisjon tõstis esile: 
Tiiu Vendel - Pärnu Mai Kool
Maret Mesipuu - Tallinna Hilariuse Kool

 

Aasta põhikooliõpetaja

Jaana Palmisto - Simuna Kool

 

Õpetaja Jaana on poiste tehnoloogia- ja tööõpetuse õpetaja, kelle tunde oodatakse pikisilmi. Jaana on rohelise mõtteviisiga inimene, kes oma tundides kasutab palju taaskasutatavat materjali, millest valmivad praktilise väärtusega esemed.


Lisaks õppekavas ettenähtule, arvestab Jaana poiste soovidega, õpetades neile eluks vajalikke asju, alustades sõiduauto rehvi vahetamisest ja lõpetades vanale mööblile uue näo andmisega. Jaana lähtub õpetamisel lapsest, tema oskustest ja huvidest, osates äratada huvi õpilases sobiva teema vastu.

Jaana on loonud häid suhteid ümberkaudsete ettevõtetega ja lapsevanematega, kes aitavad tundides vajaminevate materjalidega. Õppekäikudel ettevõtetesse tutvutakse erinevate elukutsete ja töötamise võimalustega. Ta lähtub oma ainet õpetades kooli missioonist, aidata õpilasel kujuneda iseseisvalt mõtlevaks, otsustusvõimeliselt ja vastutustundlikult tegutsevaks ning elus hakkamasaavaks inimeseks.

Vaata Jaana kohta tehtud videot

Komisjon tõstis esile:
Inge Vahter - Saaremaa Ühisgümnaasium
Helje Pukk - Tallinna Lilleküla Gümnaasium

 

Aasta gümnaasiumiõpetaja

Katrin Soika - Gustav Adolfi Gümnaasium


Katrin on õpetaja, kes leiab, et õppija on uurija, kellel peavad samas loodusteaduslikud põhitõed talletuma. Katrin pooldab muutuvat õpikäsitlust, sest õpilasel peab olema võimalus avaldada arvamust, küsida küsimusi, arvestada ning kasutada digivahendeid, mis peavad omakorda looma ühtse terviku ning keemiateadmiste põhja.

Katrin peab oluliseks oskust leida omandatud keemiaalaste teadmiste seoseid teiste õppeainetega. Ta leiab, et parim teadmine sünnib alati sellest, kui õpilane ise on teemast huvitatud ning soovib sellega sügavamalt tutvuda.

Katrin loob õpilastele iseseisvat õppimist toetavaid vahendeid, mille abil saavad õpilased kodus läbi viia katseid ja teha digivahendite abil kokkuvõtteid. Tugevamaid õpilasi motiveerib õpetaja lisateadmistega, valmistades neid ette erinevateks võistlusteks ja aineolümpiaadideks. Nõrgemaid õpilasi aitab konsultatsioonitundidega või suunab koostööle tugevamatega.

Katrin leiab, et õpilase arengut toetab vanemate ja õpetaja hea omavaheline suhtlemine ning häid emotsioone võimaldab ausus ja avatus üksteise suhtes.

Komisjon tõstis esile: 
Ernst Marcus Hildebrandt - Hugo Treffneri Gümnaasium
Toomas Reimann - Tallinna Reaalkool

 

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja


Raiko Kaasik - Rakvere Ametikool
 

Raiko Kaasik on Rakvere Ametikooli noor kutseõpetaja, kes teeb eelkõige praktilisi töid ehituspuusepa erialal. Õpilaste hinnangul teeb Raiko selgeks lihtsalt ja elulähedaselt kõik tööprotsessid, õpetab mõistma kvaliteedinõudeid ja tundma töö eest vastutust. Raiko arvestab õpilaste erinevate vajadustega ning leiab aega igaühe jaoks. Ta jaotab ülesanded vastavalt õpilaste võimetele ja oskustele, juhendades nõrgemaid ja pannes tugevamaid teisi toetama.

Kaks viimast aastat on Raiko koos oma õpilastega valmistanud Rakvere legendaarseid jõuluinstallatsioone. Raiko suudab luua õpilastest hea meeskonna ja hoida selle motivatsiooni. Õpilaste jaoks on meeskonnatöö protsess väga põnev, kuid samas äratab ka huvi isetegemise vastu.

Komisjon tõstis esile:
Jane Talvik - Valgamaa Kutseõppekeskus
Katrin Kisand - Tartu Kunstikool

 

Aasta koolijuht

Heidi Uustalu - Kiviõli I Keskkool

 

Heidi Uustalu peab Kiviõli I Keskkooli juhina väga oluliseks oma töötajate rahulolu ning töötab nii enda kui meeskonnaga selle nimel, et muuta koolikeskkond sõbralikuks ja usaldusväärseks. Ta on valmis kuulama ja panustama, on paindlik ja aitab raskes olukorras lahendusi leida. Õnnestumiste puhul tõstab esile nii õpilasi kui õpetajaid.

Heidi on sihikindel ja eesmärgile orienteeritud ning edastab jõuliselt sõnumit: tahan-suudan-teen. Ta on Ettevõtliku kooli programmi vedaja ja liitujate abistaja, tehes tihedat koostööd Ida-Viru ettevõtluskeskusega.

Heidi otsib võimalusi ja toetab õpilaste ja õpetajate osalemist koolitustel ja projektides. Noored Kooli programmi toetajana pakub ta noortele suurepärast töökeskkonda selles projektis. Heidi kaasab koolielu arendamisse lapsevanemaid, teeb sellel eesmärgil koostööd kohalike ettevõtete, omavalitsuse ja linnarahvaga.

Olles võtnud südameasjaks gümnaasiumi säilitamise Kiviõli regiooni laste jaoks ning tehes igapäevaselt tänuväärset tööd haridusasutuse juhina, aitab Heidi jõuliselt kaasa hariduse väärtustamisele ühiskonnas.

Komisjon tõstis esile:
Liina Tamm - Konguta Kool
Ott Ojaveer - Hugo Treffeneri Gümnaasium

 

Aasta hariduse sõber


SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus (Kristi Krilovs, Hälis Rooste, Pille Sööt, Kristi Goldberg)


SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) on haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” algatajaks ja eestvedajaks alates 2006. aastast. IVEK-i eestvedamisel on haridusprogrammiga liitunutest moodustunud kogu Eestit hõlmav võrgustik. Haridusprogrammi eesmärk on viia ettevõtlikkuspõhimõtete rakendamine nii alus- kui üldhariduse õppeprogrammidesse, st võrgustikku on kaasatud nii koolid kui lasteaiad.

IVEK peab oluliseks haridusasutuste ja ettevõtete koostööd ning väärtustab ja tunnustab partnerite osa haridusprogrammis. IVEK on abiks õpilastele ja õpetajatele uute kogemuste saamisel ja parima praktika levitamisel, korraldades selleks õppepäevi ja -reise, koolitusi, õpetajavahetust, festivale jms.

Lasteaiad, koolid ja koostööpartnerid saavad alati tuge ja abi IVEK-i tegusatelt ning toetavatelt töötajatelt ning haridusprogrammi Ettevõtlik kool inspireerivatelt koordinaatoritelt.

Komisjon tõstis esile:
VAT Teater oma haridustegevusega (Haridustegevuste juht Mari-Liis Velberg)
MTÜ Hanila Valla Toetusgrupp Läänemaal (Arno Peksar)

 

Aasta suunaja

Kristel Üksküla - Vanalinna Hariduskolleegium


Kristel Üksküla on Vanalinna Hariduskolleegiumi õppealajuhataja, kes oma erakordse pedagoogilise vaistu ja omandatud kogemustega, hoolib igast lapsest, õpetajast ning arvestab iga inimese eripäraga.

Kristel on aidanud raskest olukorrast üle saada sadadel õpilastel ning kolleegide sõnul ei pea Kristel ühtki juhtumit lootusetuks, sest lahendus oleneb paljude asjaolude õigest kombinatsioonist. Ta otsib ja leiab koostöös perekonna, tugispetsialistide ja kolleegidega igale lapsele võimaluse raskuste ületamiseks.

Kristel on ka VHK tervisenõukogu juht. Tervisenõukogu poolt ning Kristeli eestvõttel loodi VHKs 2013. aastal Miikaeli Ühenduse nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus, mille peaülesandeks on pakkuda koolidele nõustamist hariduslike erivajadustega õpilaste kaasamiseks tavakooli.

Õpilased ja vanemad usaldavad teda, mistõttu on Kristeli tegevus väga tulemuslik nii võimetekohase õppimise saavutamisel kui laste suunamisel oma annete avastamisele.

Komisjon tõstis esile:
Kersti Kesküla - Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Airene Vaike Kumari - Põlva Ühisgümnaasiumi koolipsühholoog

 

Aasta õppejõud


Eno Tõnisson - Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi lektor Eno Tõnisson on uuenduslikke aktiivõppemeetodeid kasutav ning oma üliõpilaste igakülgset arengut toetav õppejõud, kes tegeleb süstemaatiliselt oma õpetamise arendamisega ning teeb õpetamisel koostööd nii üliõpilaste kui kolleegidega.

Innovaatilisi aktiivõppemeetodeid kasutades, on Eno Tõnisson osa tööst üles ehitanud klikkerite kasutamisele. Ta suunab üliõpilasi koostööle, õpetab arutlema, oma vastuseid põhjendama, arutluskäigus vigu leidma ning jõudma sügavama õppimise juurde.

Üliõpilased hindavad Eno Tõnissoni ainekursusi kõrgelt ning väärtustavad tagasisides nii tema kasutatud õppemeetodeid kui ainete sisulist poolt. Üliõpilaste tagasisidest lähtudes on Eno Tõnisson meisterlik õppejõud, kelle poolt õpetatav aine on küll sisutihe, kuid mitte igav, vaid esitatud kavalalt ja kaasahaaravalt.

Eno Tõnisson on esimese eestikeelse MOOCi (vaba juurdepääsuga täielikult veebipõhine täiendusõppeprogramm) looja, juhtiv õppejõud ja koolitusmeeskonna juht.

Komisjon tõstis esile:
Vlad Alex Vernygora - Tallinna Tehnikaülikool
Madis Liplap - Tartu Kõrgem Kunstikool

 

Aasta hariduse tegu

Küberkaitse õppesuuna avamine Põltsamaa Ühisgümnaasiumis - algataja
ja koordinaator õppealajuhataja Tiia Mikson


Põltsamaa Ühisgümnaasiumis avati esimesena Eesti haridusasutustest küberkaitse õppesuund, mis akadeemilist õpet ja õpilaste tehnoloogiahuvi ühendades, loob eeldused küberkaitse rakendamiseks ja pädevate spetsialistide ning vastutustundlikult käituvate kodanike ettevalmistamiseks.

Küberkaitse õppesuuna algatajaks ja koordinaatoriks on õppealajuhataja Tiia Mikson, kelle eestvedamisel on saavutatud hea koostöö nii küberkaitsega tegelevate institutsioonide (Eesti NATO Ühing, Kaitseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kommunikatsiooni ja Infoturbe Arendus ja Uurimiskeskus, Kaitseliit jt), kõrgkoolide (TÜ, TTÜ) kui Põltsamaa linnavalitsusega.

Küberkaitse õppesuuna õpilastele korraldatakse õppekäike küberkaitsega seotud organisatsioonidesse, loodud on drooniring ja sisustatud tehnoloogiaklass. Küberkaitse suuna tegevust toetab kooli korralik IT taristu. Kõiges selles on oluline osa koostööpartneritel, toetajatel ja sponsoritel, kelle arv on pidevalt kasvanud.

Komisjon tõstis esile:
Koostööprojekt “Praktikult praktikule: õpetaja töövarjuna” - Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor Erli Aasamets
Saaremaa miniteatripäevad - Saaremaa Ühisgümnaasium, peakorraldaja Rita Ilves

 

Aasta õppurid


Richard Luhtaru - Hugo Treffneri Gümnaasium

Rahvusvahelise loodusteaduste olümpiaadi kuldmedal (Koera Vabariik 2015); Rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi hõbemedal (Vietnam 2015); võistkondlik kuldmedal Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadil 2016. aastal Tartus.

 

 

 

 

 

Kristel Hunt - Tallinna Teeninduskool
 

AEHT 28. aastakonverentsil ja erialavõistlustel Itaalias kuldmedal kokkade võistlusel (nouvelle cuisine), kolmeliikmelise võistkonna liikmena; Teko Meistrivõistlustel Parima Noorkoka tiitel.

 

 

 

 

 

Kaisa Helena Žigurs - Tallinna Muusikakeskkool


VII rahvusvaheline Savšinski nim konkursil ja rahvusvahelisel konkursil “ V International Music Competiti" ning VII rahvusvahelisel Savšinski nimelisel konkursil.

 

 

 

Aasta juhendaja


Riho Rannikmaa - Vaeküla kool 

Riho on tunnustatud sporditegelane ja judo- ja sumotreener, kes on aastakümnete jooksul juhendanud väga paljusid lapsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teemad: 
Viimati uuendatud: 8. oktoober 2016