Andmekaitsetingimused

Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmeid kasutatakse (üli)õpilastele ja õpetajatele teenuste ja toetuste pakkumiseks ning riikliku ja valdkondliku haridusstatistika koostamiseks ning uuringute läbiviimiseks.
Isikuandmete töötlemine ja andmete säilitamine toimub Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 05.08.2004 määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus“ alusel.
EHISe vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium, volitatud töötleja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse struktuuriüksus Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk EENet.
EHISes töödeldakse isikuandmeid kooskõlas Isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega.
Isikuandmed loetakse EHISesse Rahvastikuregistrist. Õpilaste ja üliõpilaste eriliigilisi isikuandmeid kannavad registrisse õppeasutused ja isiku (või lapsevanema) nõusoleku alusel SA Innove nõustamismeeskonnad. Nõusoleku andmise tingimused on reguleeritud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses.

Infosüsteemi kogutavad põhiandmed

 • õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide õppimise ning omandatud hariduse andmed;
 • üldharidust tõendavate lõpudokumentide andmed;
 • õppetoetuste ja stipendiumite andmed;
 • õpetajate ja õppejõudude hariduse ja töötamise andmed;
 • õppeasutuste andmed;
 • õppekavade andmed;
 • koolitus- ja tegevuslubade, majandustegevusteadete ning õppe läbiviimise õiguse andmed;
 • täienduskoolitusasutuste ning noorte- või projektlaagri pidajate andmed.
Vaata EHISe detailset andmekoosseisu Riigi infosüsteemi haldussüsteemis RIHA.

Kasutajate andmed

EHISes säilitatakse kasutajamugavuse tagamiseks sessiooni identifitseerimisel „küpsiseid“ (cookie). Kasutajate kohta kogutakse järgmisi andmeid:
 • kasutaja arvuti või arvutivõgu IP aadress, arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon;
 • autentimisviis (ID-kaart, mobiil-ID, teadusasutuse kaudu autentimine) ja aeg;
 • kasutaja elektrooniliseks tuvastamiseks vajalikud andmed (isikukood, ees- ja perekonnanimi).
Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Täpsemat informatsiooni küpsiste keelamiseks ja kustutamiseks leiate www.aboutcookies.org. Küpsiste blokeerimisel ei ole kõik EHISe funktsioonid kasutajale kättesaadavad.

Õpilaste, üliõpilaste, õpetajate ja õppejõudude õigused

 • õigus taotleda juurdepääsu enda kohta käivatele isikuandmetele;
 • õigus nõuda andmete parandamist;
 • õigus nõuda andmete kustutamist;
 • õigus piirata isikuandmete töötlemist;
 • õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
 • õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • õigus, et isiku kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel;
 • õigus nõusoleku tagasivõtmisele.
Nimetatud õiguste kasutamiseks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus EHIS kaustajatoele: e-post: ehis.tugi@hm.ee või saata postiaadressil Suur-Ameerika 1, 10129 Tallinn.
Igaühel on õigus tasuta tutvuda enda kohta EHISesse kantud isikuandmetega riigiportaalis eesti.ee.
Andmete väljastamise eest paberil küsib ministeerium vastavalt seadusele alates 21. leheküljest tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest.
Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:
 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • kahjustada riiklikku julgeolekut;
 • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist;
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
Ministeeriumi otsuste peale isikuandmete töötlemisel on isikul õigus esitada vaie või pöörduda halduskohtusse.

Kontaktandmed

Andmekaitsetingimuste täitmise eest vastutab Haridus- ja Teadusministeerium. Vaata lisaks: Haridus- ja Teadusministeeriumi isikuandmete töötlemise põhimõtted.
- EHISe vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium: telefon 735 0222, e-post hm@hm.ee.
- EHISe volitatud töötleja on Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk EENet: telefonid: 735 0577 või 735 0574 ja e-post: ehis.tugi@hm.ee.
- Haridus- ja Teadusministeeriumi andmekaitse koordinaator Jaan Laidmets, 735 0299, andmekaitse@hm.ee.
- Isikuandmete töötlemisega seotud kaebustega on võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole:
telefon: 627 4135
e-post: info@aki.ee
postiaadress: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129

Viimati muudetud:10.09.2018