Euroopa Kool

AvalehtLapsevanemaleEuroopa KoolEuroopa Kooli õppekavaEuroopa Kooli õppekavaVõrreldes Eesti õppekorraldusega tuleb välja tuua, et Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava kohaselt teeb valikainete osas otsuse üldjuhul kool ning see otsus kajastub kooliõppekavas. Euroopa koolis teeb valikainete osas otsuse õpilane, kuid see ei tähenda, et kool peab tagama ja õpilasel on õigus valida kõigi eelnimetatud võimalike valikainete hulgast, vaid et õpilasel on võimalus valida vaid kooli poolt pakutud ainete hulgast. Euroopa koolides kehtib samuti üldine põhimõte, et suuremates keskustes on koolidel suuremad võimalused.

Õppekava
Lasteaias on põhirõhk lapse võimete arendamisel läbi suunatud õppimise ning mängu. Nooremas astmes on põhirõhk emakeele, matemaatika ja esimese võõrkeele õpingutel, kuid olulised on ka kunst, muusika, kehaline kasvatus, keskkonnaõpetus, usuõpetus ja nn Euroopa tund.
Vanema kooliastme kolmel esimesel aastal läbitakse ühtne õppekava, mida nimetatakse ingl. k observation cycle.

  • Enamus aineid õpetatakse emakeeles (vastava keelesektsiooni olemasolul).
  • Vanema kooliastme 2. klassis alustavad kõik teise võõrkeele õppimist.
  • Vanema kooliastme 3. klassist alates õpetatakse ajalugu ja geograafiat esimeses võõrkeeles (L2), mida nimetatakse ka „töökeeleks”. Kolmandal aastal on võimalik valikainena õppida ladina keelt.
  • Vanema kooliastme 4. ja 5. klassis läbitakse ühtne loodusteaduste õppekava, mis sisaldab füüsikat, keemiat ja bioloogiat. Võimalik on valida kas tavaline või süvendatud matemaatika ainekava. Valikained on neil aastatel majandus, kolmas võõrkeel ja Vana-Kreeka. Majandusõpetuse tunnis toimub õppetöö esimeses võõrkeeles.
  • Vanema kooliastme 6. ja 7. klass moodustavad õppekava osas terviku, mis on vajalik Euroopa küpsustunnistuse omandamiseks. Õppekava näeb ette hulga kohustuslikke aineid, sh emakeel, esimene võõrkeel, matemaatika, loodusteadus, filosoofia, kehaline kasvatus, ajalugu ja geograafia. Samas on õpilastel võimalik selles kooliastmes valida suure hulga valikainete vahel. Teatud ainete puhul on võimalik valida, kas õppida ainet 2 tundi nädalas, 4 tundi nädalas või süvendatud ainekava alusel.

Õppekava ja ainekavad on kõigis keelesektsioonides ühesugused (v.a emakeele ainekava). Iga uus ainekava või muudatus kinnitatakse kuratooriumi poolt. Selleks, et tagada Euroopa küpsustunnistuse tunnustamist, koostatakse ainekavad nii, et nad vastaksid vähemalt kõikide liikmesriikide miinimumnõuetele. Kuna liikmesriikide ainekavad erinevad, konsulteeritakse ainekavade koostamisel liikmesriikide ekspertidega, kelleks on liikmesriigi nimetatud inspektorid.

Loe lisaks:
Euroopa Kooli õppekava põhjalikum selgitus
Euroopa Kooli eesti keele õppekava